ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Формування соціокультурної компетенції є актуальним тому, що Україна зміцнює взаємини й зв'язки з європейськими й світовими державами, а для того щоб наша країна сприймалася іншими націями як культурна високорозвинена держава, треба формувати в старшокласників знання про країни світу, уміння спілкуватися з представниками інших націй, народностей, релігій, культур, як із рівними. Отже, проблема формування соціокультурних компетентностей і таких її складових, як емпатія (уміння співпереживати), толерантність (терпиме ставлення до інших), безконфліктне спілкування, є дуже важливою.

Потреби українського суспільства

Українському суспільству потрібні сьогодні інші цінності - гуманістичні. Слід культивувати в ньому такі риси, як терпіння, чутливість, доброту, тобто толерантність.

Етапи формування толерантності

• Мотиваційний етап, тобто установка на діяльність (емоційна підготовка учнів на вирішення навчального завдання).

• Когнітивний етап, який передбачає інформаційне забезпечення з питань толерантності.

• Поведінково-діяльнісний етап, який передбачає формування навичок: толерантної взаємодії, спілкування та самоконтролю за відповідністю своїх дій та вчинків нормам толерантності.

• Результативно-оцінювальний етап, який передбачає визначення рівня сформованості толерантності учнів після проведеного експерименту.

• Мотиваційний етап. Багато з учнів або нехтують толерантністю, або мають недостатній рівень сформованості соціокультурної свідомості.

Саме тому діагностування рівнів сформованості толерантної свідомості учнів є мета констатувального експерименту.

Дослідженню підлягають учні 9-х класів (53 старшокласники).

Програма констатувального етапу експериментальної роботи включає два напрями.

I напрям - вивчення уявлень старшокласників про толерантність.

II напрям - визначення рівнів сформованості толерантності учнів старшого шкільного віку

В різних видах діяльності.

Використовуються методи спостереження, тестів, анкетування, усного опитування, методики експертних оцінок, аналізу відповідей учнів, статистичні методи обробки даних.

Зазначимо, що в процесі виявлення рівня толерантності учнів старшого шкільного віку враховуються їхні вікові особливості.

Опитувальник «Діагностика соціокультурних компетентностей особистості»

Мета дослідження. Визначення рис особистості, яскраво виражених в учнів, та тих, які, на думку учнів, є обов'язковими для ідеальної особистості.

У ході констатувального експерименту використовується метод спостереження за діяльністю старшокласників у процесі навчання та позакласної роботи. Наприклад, щоб з'ясувати, чи існує в колективі атмосфера інтолерантності, ми звертаємо увагу на такі ознаки.

Мова - чи дають учні одне одному образливі прізвиська, чи використовують принизливі слова й вислови, наприклад, расистського чи дискримінаційного змісту, у спілкуванні між собою? Чи позначені такими словами місця поблизу школи, її приміщення, підручники тощо.

Стереотипи - чи висловлюють учні негативні судження про расові чи етнічні групи, осіб із фізичними обмеженнями, літніх людей? Чи розповідають жарти расового змісту, чи малюють стереотипні карикатури?

Кепкування - чи прагнуть учні залякати інших, звертаючи увагу на особистісні

Соціокультурні компетентності особистості

Яскраво виражені в учнів

Обов'язкові для ідеальної толерантної особистості

Кількість учнів % Кількість учнів %

1 Терпіння 16 32 22 41

2 Почуття гумору 23 11 18 35

3 Доброзичливість 14 28 25 47

4 Уміння слухати 18 35 17 32

5 Здатність співпереживати 14 28 8 16

6 Альтруїзм 5 9 11 21

7 Уміння поставити себе на місце іншої людини 10 19 19 37

8 Уміння володіти собою (витримка) 12 23 18 35

9 Довіра 23 44 6 12

10 Чуйність 8 16 14 28

Характеристики, помилки, умови життя їхньої сім'ї чи друзів?

Забобони - чи вважають учні, що люди іншої раси, етнічної, релігійної чи соціальної групи менш здібними? Чи вважають вони неприпустимим спілкування з людьми іншої віри, чи вважають їхні переконання ненормальними?

«Козел відпущення» - чи існують в учнівському колективі тенденції звалювання на одну чи кількох людей провину за інциденти, погану поведінку, сварки, поразки у змаганнях? Чи звинувачується в таких випадках один учень, чи невелика група?

Дискримінація - чи уникають учні деяких однокласників, не сприймають їх як партнерів чи членів своїх груп, перешкоджають їхній участі в класних і шкільних заходах? Обумовлена така поведінка тендерною, релігійною, етнічною приналежністю чи особистісними якостями?

Остракізм, цькування - чи спостерігаються періоди, коли учні не спілкуються з одним чи кількома колегами або не дозволяють їм брати участь у своїй діяльності? Наскільки тривалі такі періоди?

Виснажливе переслідування - чи прагнуть деякі учні систематично ображати інших неприємними написами, карикатурами на партах, підручниках, намагаючись примусити жертву дотримуватися правил групи? Наруга або приниження ~ чи залишають деякі; учні написи чи карикатури на речах інших? Чи виявляють своє задоволення, коли принижують їх? Чи жартують із приводу віри, одягу, звичаїв інших?

Жарти - чи намагаються деякі учні наводити страх на молодших, слабших, чи змушують робити те саме інших учнів?

Вигнання - чи були деякі учні некоректно вигнані з гуртка, клубу, робочої групи? Чи був хтось невиправдано виключений зі школи?

Виключення - чи буває, що деякі учні систематично не допускаються до участі в іграх, клубах, позашкільній діяльності?

Сегрегація - чи існує серед учнів тенденція групуватися за расовим, релігійним, етнічним, статевим, соціальним, матеріальним чи іншими критеріями й підтримувати більшість соціальних стосунків у рамках цих груп? Чи є на чолі таких груп певні лідери, які заохочують сегрегацію й антагонізм?

Репресії - чи буває так, що шляхом застосування сили з боку одного чи кількох учнів деяким колегам не дозволяють брати участь в обговоренні чи висловлюватися з приводу соціальних стосунків з однолітками? Чи насміхаються над їхньою думкою?

Розправа - чи траплялися випадки нападу або поранення одних учнів іншими? Чи часто відбуваються фізичні протистояння? Чи відбуваються такі протистояння через приналежність учнів до різних груп, клубів, асоціацій, банд? Гістограма «Ситуації інтолерантного ставлення старшокласників»

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе