Класифікація мов Принципи класифікації мов миру (генеалогічної, типологічної, ареальної, функціональної, культурно-історична класифікації)

Іспит: Теорія мови

На Землі налічується 2500-3000 мов. Ці мови відрізняються як поширеністю й соціальними функціями, так і особливостями фонетичного ладу й словникового складу, морфологічними й синтаксичними характеристиками. У мовознавстві існує ряд класифікацій мов. Основними з них є чотири: ареальна (географічна), генеалогічна, типологічна й функціональна

ГенеалогічнаКласифікація заснована на визначенні родинних відносин між мовами. При цьому доводиться спільність походження родинних мов і демонструється їхній розвиток з єдиного, часто реконструируемого спеціальними способами, мови, що одержує назву прамова. При генеалогічній класифікації мов насамперед з'ясовується ступінь їхніх родинних відносин і зв'язків

Типологічна (морфологрческая), Оперує класами мов, поєднуваних по тимі ознакам, які обрані найбільш значимі риси, що як відбивають, язикової структури (наприклад, спосіб з'єднання морфем). Найбільш відома морфологічна класифікація мов, відповідно до якої мови розподіляються за допомогою абстрактного поняття типу по наступних чотирьох класах: 1) ізолюючі, або аморфні, наприклад китайська мова. 2) аглютинативні, або аглютинуючі, наприклад тюркські й банту мови. 3) інкорпоруючі, або полісинтетичні, наприклад чукотсько-камчатські. 4) флективні мови, наприклад слов'янські, балтійські

Ареальна (географич.), Ареальна класифікація мов можлива й для идиомов усередині генеалогічної класифікації мов (наприклад, поліський ареал, що охоплює білорусько-українські діалекти), і для мов різної генетичної приналежності (наприклад, карпатський ареал угорсько-слов'янських діалектів). В ареальній класифікації важливу роль грають ознаки, пов'язані з контактними явищами. Ареальна класифікація можлива й усередині однієї мови стосовно до його діалектів, вона лежить в основі лінгвістичної географії. Географічна класифікація пов'язана з місцем поширення (первісної або пізнього) тої або іншої мови (або діалекту). Ціль її – визначити ареал мови (або діалекту) з урахуванням границь його язикових особливостей. Основним методом дослідження є лингвогеографический. Особливу категорію ареальної класифікації мов утворять язикові сполучники, які утворяться в результаті мовної взаємодії в сфері господарсько-побутового спілкування. у рамках язикового сполучника відбувається зближення вхідних у нього родинних і неспоріднених мов і діалектів, що поєднуються деякою спільністю господарсько-побутової лексики, синтаксичних конструкцій, характерними рисами морфології й фонетики. Таким чином, ареальна класифікація полягає у вивченні язикової карти миру, язикової характеристики різних країн, а також поширення окремих мов або груп мов

Функціональна класифікація Мов є багатомірною. Вона враховує три основних розподіли:

1) зв'язок мови з народом, до якого він належить,

2) функції, які мова виконує в суспільстві,

3) поширеність мови за межами основної етнічної області. По зв'язку мови з народом виділяються три основних соціальних типи мови – племінна мова, мова народностей, національна мова. Соціальний тип мови визначається соціальною спільністю людей. По охопленню людей мови діляться на мови вузького й широкого використання. Мовами вузького ВИКОРИСТАННЯ Є племінні й мови малих народностей. Національні МОВИ використовуються не тільки як мови міжнаціонального, але й МІЖНАРОДНОГО спілкування. У цьому випадку використання мови виходить за МЕЖІ його етнічної області, і він стає не тільки засобом спілкування, але й засобом фіксації дані науки й мистецтва

Культурно-історична Класифікація має справу майже винятково з літературно-письмовими мовами, із закріпленими на листі варіантами мов, що обслуговують етнічні колективи народностей або націй. "

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе