Людоговский — Актуальні проблеми вивчення й викладання сучасної церковнослов’янської мови

Ф. Б. Людоговский АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ Й ВИКЛАДАННЯ СУЧАСНОЇ ЦЕРКОВНОСЛОВ'ЯНСЬКОЇ МОВИ (Дослідження слов'янських мов у руслі традицій порівняльно-історичного й порівняльного мовознавства. - М.

, 2001. - С. 71-74) 1.

Під церковнослов'янським (далі цсл.) мовою ми будемо розуміти мову, створена Кирилом і Методієм. на всьому протязі його розвитку (друга половина IX - початок XXI в.). При цьому термін "старослов'янська мова" буде вживатися відповідно до загальноприйнятого розуміння, тобто позначати найдавніший період кирило-мефодіївське мови. 2.

В області вивчення й викладання цсл. мови зложилася досить дивна ситуація.

Старослов'янський от уже двісті років вивчається як перша письмова фіксація слов'янського діалекту й розглядається як матеріал для компаративістики. Звідси підвищений інтерес до нього в плані історичної фонетики й морфології при недостатній розробленості, наприклад, лексикології. Цсл. мова XII-XVII вв. розглядається насамперед як літературна мова східних і південних слов'ян, а також румун.

Зазначеному періоду, розглянутому під таким кутом зору, присвячена велика кількість робіт. Однак оскільки в XVIII-XIX вв. у слов'янських народів виникають літературні мови нового типу, поступово зникає й інтерес дослідників до більше пізнього періоду існування цсл. мови. Так, якщо цсл. мова XVIII в.

ще розглядається як "будівельний матеріал" для російської літературної мови, то XIX і XX століття донедавна не попадали в поле зору дослідників . Цсл. мова цього періоду звичайно оцінюється як мертвий і, отже, що не представляє інтересу для вивчення. 3. Не говорячи про спірність поняття "мертвий" стосовно цсл. мови, слід зазначити, що як трактування старослов'янської мови як матеріал для порівняльно-історичних досліджень, так і розгляд цсл.

мови в якості літературного хоча й мають право на існування, однак не ні те, ні інше не відповідає основному призначенню цієї мови. Цсл.

мова є насамперед мова богослужіння. У цьому полягає його інваріантна й первинна функція. Саме як богослужбовий він був створений у другій половині IX в..

і саме як богослужбовий він продовжує функціонувати на початку XXI сторіччя. Всі інші його функції вторинні. Отже, слід усвідомити, що цсл.

мова - це мова особливого типу й що його дослідження припускає облік специфічного кола проблем і розробки спеціальних методів. 4.

Цсл. мова є мова текстів: друковані тексти є основною формою існування цієї мови, тексти визначають також і його норму. У цьому випадку факт тексту являє собою одночасно факт мови. На жаль, більшість підручникЪів, що вийшли за останні десять лет, і граматик цсл. мови засновані не стільки на вивченні текстів, скільки на попередніх посібниках. Реальне дослідження сучасного цсл. мови можливо лише за умови Фронтального аналізу функціонуючих у цей час богослужбових текстів з урахуванням особливостей конкретних видань.

Для такого аналізу можуть бути використані методи корпусної лінгвістики. Відносно невелике (у порівнянні з російською літературною мовою) кількість цсл. текстів рятує від необхідності формування корпуса шляхом звуження проблемної області: у корпус цсл. богослужбових текстів можуть увійти всі тексти, використовувані при богослужінні в РПЦ. Формування такого корпуса полегшується також наявністю в богослужбових текстів чіткої багаторівневої структури. 5.

На початковому етапі будуть необхідні інвентаризація й систематизація текстів, для чого представляється природним використовувати відомий поділ богослужіння на Суспільне і Частка (іноді виділяють також Домашнє богослужіння - келійну, домашню молитву). Однак ці терміни не цілком зручні, тому що їхня внутрішня форма створює помилкову орієнтацію: так, соборування, у сучасній практиці чинене звичайно постом у храмі (нерідко в таїнстві беруть участь сотні людей), безсумнівно, ставиться до приватного богослужіння; навпроти, вінчання, сприймане як приватна служба ("треба"), по суті своєї є подією, у якому евхаристически й молитовно повинна брати участь вся громада Більше адекватними представляються поняття Детермінованого і Окказионального богослужіння. Детермінованим ми будемо називати таке богослужіння, образ, час і місце здійснення якого з високим ступенем імперативності визначені богослужбовим уставом. Це не означає, що таке богослужіння неодмінно відбувається завжди й у всіх храмах: однак якщо воно відбувається, то - в ідеальному випадку - у чіткій відповідності з наявним алгоритмом. Під окказиональним же ми будемо мати на увазі таке богослужіння, образ, час і місце здійснення якого слабко детерміновані. Окказиональное богослужіння відбувається з нагоди, у міру необхідності Прикладами окказионального богослужіння можуть служити хрещення, вінчання, відспівування, соборування, молебень, келійне читання канонів і акафістів. 6. Тексти детермінованого богослужіння представлені переважно в Богослужбових книгах, многим з яких властива закрита структура Сукупність богослужбових книг утворить гіпертекст твердої структури, алгоритм лінеаризації якого визначається Типіконом (уставом), що представляє собою метатекст стосовно прочим богослужбовим книгам.

Найбільш значної (не менш 70% від загального обсягу текстів детермінованого богослужіння) є Мінея місячна, що характеризується відкритою структурою. З декількох видань Мінеї, використовуваних у цей час у РПЦ. найбільшою популярністю користуються так звані Зелені мінеї, випущені Видавничим відділом Московської патріархії в 1978-88 гг. і переважаючі дореволюційні Мінеї по обсязі в 2-2,5 рази.

У найближчі 20-25 років можна чекати збільшення обсягу Міней в 1, 5-2 рази - у першу чергу за рахунок написання служб новопрославленим святим, а також за рахунок перекладу богослужбових текстів із грецької й іншої мов. 7. Серед текстів окказионального богослужіння виділяються Акафісти, що представляють собою найбільш продуктивний і популярний у цей час гимнографический жанр. Авторові відомо близько 300 акафістів Дослідження тенденцій у розвитку жанру акафіста (поетика, структура й ін.) представляється цікавим і важливим завданням. 8. Цсл. лексикографія являє собою велике поле для діяльності, оскільки повноцінних словників цсл. мови не існує. "Повний цсл. словник" протоієрея Г. Дьяченко (1900), залишаючись коштовним керівництвом, уже давно не відповідає сучасному лексикографічному рівню. " Церковнославянско-Росіяни пароніми" О. А. Седаковой і "Досвід словника литургических символів" А. Г. Кравецкого. опубліковані в 1992-95 і в 1995-97 гг. у журналі "Слов'янознавство", не можуть мати практичного застосування хоча б уже тому, що не були видані в книжковому виді. Таким чином, відсутні цсл.-росіянин і русско-цсл, словники, немає словників синонімів, антонімів, омонімів, паронімів цсл. мови, відсутній орфографічний словник 9. Подібна картина спостерігається й відносно підручників і граматик цсл. мови. Як було відзначено вище, створення задовільних навчальних посібників і академічних описів неможливо без аналізу текстів. Тим часом така робота поки, наскільки відомо авторові, не ведеться. 10. Цсл. - мова, що функціонувала протягом одинадцяти з половиною століть і оказавший величезний вплив на мову, літературу й культуру православного слов'янства (втім, не тільки православного й не тільки слов'янства). На початку XXI в. пора по-новому осмислити цю мову як об'єкт філологічних досліджень. Було б бажано створення комплексу курсів, що забезпечують всебічне знайомство студентів зі цсл. мовою й пов'язаної з ним проблематикою: практичний курс цсл. мови, історія цсл. мови, основи богослужбового уставу православної церкви, гимнография й др. Згодом на базі цих курсів повинна б бути створена відповідна спеціалізація. Підготовка фахівців в області цсл. мови, крім усього іншого, буде сприяти тому, що дискусія оцсл. як литургическом мові РПЦ зрушиться з мертвої крапки й з області газетно-журнальної полеміки перейде в площину наукової дискусії. Примітки 1. В 2001 р. вийшла монографія А. Г.

Кравецкого й А. А. Плетньовій "Історія церковнослов'янської мови в Росії (кінець XIX - XX в.)".

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе