Мещерский — До питання про культурно-історичну спільність літературно-письмових мов

Н. А. Мещерский ДО ПИТАННЯ ПРО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНУ СПІЛЬНІСТЬ ЛІТЕРАТУРНО-ПИСЬМОВИХ МОВ (Вибрані статті. - Спб., 1995. - С. 12-21) Наука про мову звичайно має справу з такими класифікаціями мов, як генеалогічна й типологічна. У першій з них мови поєднуються в групи (сім'ї й галузі) залежно від історично засвідченої спільності їхнього походження від єдиної прамови ( мови-основи).

У типологічній класифікації язикові групи поєднуються по спільності їхніх граматичних прикмет, морфологічних або синтаксичних. Поряд із двома названими загальноприйнятими класифікаціями мов може бути висунута класифікація по ознаці культурно-історичної спільності, що пояснюється особливостями їх історичного й культурного розвитку й процесами взаємодії мов і їхніх носіїв. У той час як генеалогічна й типологічна класифікації мов розроблені досить докладно й докладно, на класифікацію мов по ознаці їхньої культурно-історичної спільності майже ще не обертали уваги. Лише в самі останні роки, головним чином з ініціативи Міжнародної асоціації викладачів російської мови й літератури, на перший план висуваються проблеми, пов'язані з необхідністю вивчення мови в нерозривному зв'язку з культурою народу (57; 58].

Генеалогічна й типологічна класифікації мов застосовні як до мов народно^-розмовним, так і до літературно-письмового. Культурно-історична класифікація має справу майже винятково з літературно-письмовими мовами, із закріпленими на листі варіантами мов, що обслуговують етнічні колективи народностей або націй. Культурно-історична спільність між мовами викликається найчастіше екстралингвистическими факторами в процесі їхнього розвитку. При цьому в таку спільність нерідко утягуються мови різного в генетичному відношенні походження й не подібні по рисах їхньої типології.

Так. наприклад, до складу культурно-історичної спільності мов, що зложилася біля початку нашої ери в межах східного Середземномор'я, входили мови, що належали до таких різних галузей індоєвропейської язикової сім'ї, як грецький, слов'янський, готський і вірменський, а крім того, до цієї ж спільності примикали й мови семитические (сірійський), хамитский ( єгипетський-коптский) і іберо^-кавказький (грузинський). З перерахованих мов деякі (індоєвропейські, семітські) належали до числа флективних; коптский мова відрізнялася яскраво вираженим аналітичним типом; грузинський, як і інші іберо-кавказькі мови, умовно міг бути віднесений до мов так званого ергативного будуючи. Однак із часом між мовами, різними по своєму походженню й по первісних типологічних характеристиках, у результаті їхньої активної взаємодії може зважитися спільність по ряду лексичних і граматичних ознак, що проявляються зовні як загальні риси їхньої структурної єдності. Сказане переважно ставиться до лексико-семантичної й стилістичної систем мов.

У процесі формування груп мов, поєднуваних культурно-історичною спільністю, який-небудь із літературно-письмових мов даного географічного ареалу в силу ряду історичних причин виступає як мова центрального, ведучого; інші ж мови, що входять у цю же культурно-історичну спільність, можуть розглядатися як мови периферійні, що випробовують на собі вплив з боку провідної мови. Так. у складі вже розглянутої нами культурно-історичної спільності східного Середземномор'я центральним, ведучим стає грецька мова, точніше обшегреческий мова епохи еллінізму й Римської імперії, мова, що історично зложилася як загальний (койне) не тільки для всіх еллиноязичних племен, але й для інших народностей, що населяли в період біля початку нашої ери райони східного Середземномор'я, що піддавалися еллинизации (після завоювання Олександром Македонським). а потім підпали під владу Римської імперії.

Такі ж мови, як арамейський (сірійський) у Сирії й Месопотамії, коптский в елліністичному Єгипті, вірменський (грабар) і грузинський у Закавказзя, а якийсь час через готський і слов'янський (на Балканському півострові й у Причорномор'я) вступили як периферійні мови в назване культурно-історичне коло. Паралельно із цим колом мов у ту ж раннефеодальную епоху існували й розвивалися інші культурно^-історичні язикові спільності: западно-средиземноморская (на чолі з латинською мовою), що включала в себе мови народів європейського Заходу. До складу даного західно-європейського язикового кола поряд з романськими й германськими мовами, поряд з кельтською мовою входять і деякі слов'янські: польський, чеський, словенський, хорватський. Потім до цієї ж західно-європейської язикової спільності примикають і такі мови финно-угорской сім'ї, як угорський, фінський, естонський.

Формування вищезгаданих культурно-історичних язикових груп належить періоду раннефеодального суспільства, однак вони продовжують функціонувати й пізніше, в епоху розвиненого феодального ладу. У той же період, коли функціонували восточно-средиземноморский і західно^-європейський культурно-історичні цикли мов, на інших географічних ареалах формувалися інші язикові цикли. Назвемо найближчі з них у географічному відношенні. Зі сходу до восточно-средиземноморскому циклу примикало коло літературно-письмових мов мусульманського культурного миру. У центрі данною кола мов перебувала класична арабська мова як мова Корана. Під безпосереднім впливом цього центрального в культурно-історичному відношенні мови формуються літературно-письмові мови середньовічного Ірану (фарси), раннетюркский (чагатайский) літературно-письмова мова, а також малайська літературна мова на Малаккском півострові й в Індонезії. У Південно-західній і Центральній Азії роль провідної мови належала в цей же період санскриту, що зіграв видатна роль у житті народів индуистско-буддійського культурно^-історичного крута, у тому числі Тибету й Монголії.

Нарешті, у Східній Азії формується культурно-історичний цикл із древнекитайским письмово-літературною мовою як свій епіцентр, коло, до периферії якого потім примикають мови Кореї і Японії. У процесі взаємодії між собою мови, що утворять кожного з названих культурно-історичних циклів, впливають один на одного переважно на рівні лексики й фразеології. При цьому провідна мова може не тільки впливати на мови периферії, але й сам якоюсь мірою піддаватися впливу з їх боку.

Так, грецька мова епохи еллінізму не тільки стає джерелом запозичень для таких мов, як коптский, сірійський і інші, але й сам здобуває окремі лексико-семантичні риси периферійних мов. Є, наприклад, і виду нерідкі арамеизми в грецькій мові перекладу Біблії (Септуагинги) або добутків Нового завіту. Подібні арамеизми можуть не тільки розглядатися як результат безпосереднього язикового впливу з боку перекладного оригіналу, але й визнаватися рисами, характерними для народно-розмовної мовної стихії еллиноязичного населення Сходу Римської імперії в період біля початку нашої ери. Грецька мова римської й візантійської епохи відбив у своєму розвиненому ладі не тільки взаємодія з мовами, що безпосередньо примикали до його властиво культурно-історичного циклу, але й із провідною мовою сусіднього кола, з державною мовою всієї імперії - латинським. Поряд з арамеизмами в грецькій лексиці й фразеології даного періоду відзначаються й нерідкі латинізми, як наприклад, слова Кентурион - 'сотник', Кинсон - 'подати, податок', Кустодия - 'варта' у мові добутків Нового завіту. Таким чином, грецька мова даного історичного періоду збагатився досягненнями мовної культури народів Сходу й Заходу.

Які ж властиво лінгвістичні ознаки можуть розглядатися в якості прийме культурно-історичної спільності? Нам здається, на перший план тут повинен бути висунуть ознака семантичної спільності мов Ця семантична спільність між мовами різного генетичного походження й різної типологічної будови утвориться саме в результаті тривалого співіснування народностей, що були носіями однієї й тої ж культури, однієї й тої ж суспільної ідеології, прихильниками тих самих моральних принципів. Для більше пізніх історичних періодів про подібний рід семантичної спільності між мовами, про наявність у них єдиної семантичної системи писав акад. Н. И. Конрад: "Історичний процес показує, що мови окремих частин людства неухильно йдуть до зближення саме в цьому (тобто в семантичному) змісті, при збереженні й навіть розвитку самобутніх рис... Можна сказати, що в наш час величезна частина людства, у всякому разі його провідна частина, має загальну мову Спільність мови в цьому випадку - однаковість семантичної системи при різних формах її вираження. Така спільність розвивається й підтримується в процесі спільного життя й діяльності" [134, с. 476). Те що в цьому випадку віднесене акад. Н. И. Конрадом до наших днів, якоюсь мірою типово й для попередніх етапів культурно-історичного розвитку людства. Поступове утворення й нагромадження семантичної спільності між мовами, що належать до тому самому культурного кола народов. відбувалося поволі й, безсумнівно, початок уже відчуватися в епоху зародження феодального будуючи Ми могли б показати явну наявність єдиної й обший семантичної системи в мовах народів, що становлять восточно-средиземноморский культурне коло в період переходу від рабовласницької формації до феодалізму, якби понаблюдали за лексичною передачею в цих мовах таких концептів і понять, як, наприклад, Віра і Закон, сприйманих переважно в конфесіональних значеннях. Те ж може бути віднесено й до понять Добро і Зло, Гріх і Порятунок, Блаженство і Мучення і т.

п. У всіх мовах даного культурно-історичного кола значеннєвий зміст подібних концептів повністю збігалося Цією семантичною спільністю забезпечувалася. між іншим, відносна легкість перекладу з однієї мови на іншої ідеологічно подібної літератури тої епохи. Наявність семантичної спільності сприялася й вільному проникненню лексики однієї мови в інші мови того ж культурно-історичного циклу. І в цьому випадку першість належала мові ведучого в ідеологічному відношенні народу. Цим пояснюється проникнення в період біля початку нашої ери грецьких слів в усі мови народів східного Середземномор'я Запозичення із греческою мови відзначаються в усіх без винятку мовах даного ареалу: сірійському, коптском, готському, вірменському, грузинському й давньослов'янському. Однак фонд лексики, запозиченої із грецького, у всіх цих мовах різний і по широті, і по охопленню понять, і по характері функціонування саме в даній мові. Представляло б, безсумнівно, актуальну й важливу в лінгвістичному відношенні завдання зрівняти й простежити за тим, які слова запозичені із грецької мови і як саме вони функціонували в названу епоху в кожній з вище перерахованих мов. Збігів у використанні запозичень не було. Це видно, наприклад, з передачі н даних мовах такого центрального для загальноприйнятої тоді ідеології поняття-терміна, як Христос. Якщо в коптском і слов'янському грецьке слово використовується саме як термін, то в сірійську мову воно не проникнуло, і там зберігся споконвічний семітський еквівалент - слово Мшиха - 'помазаник'. Не було єдності й у запозиченні службових слів У той час як у коптском ми знаходимо майже всю систему грецьких підрядних і сурядних сполучників - ні в сірійському, ні в слов'янському, ні в готському такі проникнення службових слів грецького походження не було, і всі ці мови використовували службові слова споконвічного походження. Повного обстеження запозиченої лексики із грецької мови не вироблялося по жодному з названих мов Тим більше не було порівняльного вивчення. Ми можемо відзначити лише трохи цікавих для нас і цьому плані спостережень, зроблених уже майже 130 років тому Ф. И. Буслаєвим у його магістерській дисертації, де він зіставив окремі лексико-семантичні цикли по грецькій, слов'янській і готській мовах [55] (див. також: [139]). Так, безсумнівний інтерес і для наших днів представляють зроблені їм спостереження над поширенням і вживанням у названих мовах слова-поняття Хрест, що здобуває особливо важливе значення як знак і символ усього християнського навчання У грецькій мові слово σταυρός спочатку мало лише одне значення, служачи назвою ганебного знаряддя страти, якому прирікали в Римській імперії повсталих рабів. Цей іменник належало до того ж лексическо-семантичесхому колу, що й дієслово σταυροθηναι - 'розпинати', 'піддавати ганебної страти'. У грецькому хрест і розп'яття були однокорінними словами Такі мови, як сірійськ і готський, використовуючи для вираження цього ж поняття слова свого споконвічного словникового фонду (у готському Хрест - 'шибениця'), зберегли, однак, недоторканність лексико-семантичне коло Хрест - 'розп'яття, знаряддя страти'. Коптский мова віддала перевагу запозиченню із грецького Пстаурос, але в ньому збереглося в недоторканності семантичне співвідношення з поняттям Розп'яття. Слов'янська ж мова в цьому випадку зробив розрив вищезгаданого семантичного поля. Слово Хрест увійшло в усі слов'янські мови, будучи, очевидно. спочатку запозичено із древневерхненемецкого Khrist, тобто Христос Слово Хрест у значенні символу християнства прийнято у всіх слов'янських мовах.

Зараз воно функціонує в слов'янський^-слов'янських-східно-слов'янські й слов'янський^-слов'янських-південно-слов'янські саме в цьому, первісному значенні. Слов'янський^-слов'янські-західно-слов'янські мови - польськ і чеський - втратили первісне значення слова Хрест, однак зберегли словникове гніздо вторинного походження, позначаючи однокорінними словами поняття Хрестити, тобто перетворювати в християнство. У той же час у всіх християнських мовах не відчувається зв'язку цього корнеслова з поняттям Розп'яття. Слово Хрест не сприймається слов'янами як позначення знаряддя страти Для слов'ян Хрест - це лише символ перемоги християнства, той "знак", що забезпечує перемогу над ворогами віри. Порівн.

відоме явище цього знака імператорові Костянтинові Великому в 313 р. напередодні його перемоги над військами Максенция: In hoc signo vincis! - 'цим победиши'. Таким чином, слов'янська мова вже з початку літературного розвитку зберігав єдність із мовами свого культурно-історичного кола, володіючи в той же час і семантичну автономність, самобутністю, що проявлялася в незалежному від грецької мови способі вираження понять і зв'язків між ними Можливо, що тут позначилася й та обставина, що слов'янська мова займала місце на крайньому північно-західному фланзі восточно-средиземноморского культурно-історичного ареалу й у початковий період свого розвитку стикалася з мовами латинско-германського культурного кола. Це, між іншим, виявилося в раннім проникненні в його лексику таких латинських слів, як Олтарь, мьша (меса - церковна служба), Комканье (причащання) і деяких інших. Крім безпосередніх лексичних запозичень - крім слів, що залишаються без перекладу при переході з однієї мови в інший, - варто назвати й досить розповсюджений в усі історичні епохи прийом морфологічний^-морфологічного-лексико-морфологічного (і семантичного) калькування. У цьому випадку й у слов'янському відзначається помітний вплив грецького язика-джерела.

Звичайні такі приклади слів-калік, що точно повторює словотворчі моделі мови-джерела, як, наприклад, Розсудливість, благовидний, злоумие, злообразний і т.п. Однак слід зазначити, що багаторазово, що вироблялися дослідження, над функціонуванням складних слів-калік у мові слов'янських перекладів у зіставленні з їхніми грецькими оригіналами довели, що словотворчі моделі композита були споконвіку властиві слов'янській мові й що тому аж ніяк не треба в кожному утворенні подібного типу бачити обов'язково прямій відколок із грецького оригіналу [120, т. II, с.

220-250; 73; 354, S. 31-45). Загальним надбанням всіх мов восточно-средиземноморского культурно историческою кола була також антропоніміка, звід особистих імен людей, церковного календаря, у якому кожний із днів року приділявся для спогаду про яку-небудь достопам'ятну особу або подію У звід особистих імен увійшли антропоніми давньоєврейського походження - імена персонажів Старого завіту: Авраам, Давид, Соломон, Мойсей, Сара, Ревекка й т.д. Основний фонд антропоніміки становили імена грецького походження: Василь, Григорій, Микола, Олена, Ирина й інші. До них приєднувалися також імена латинські: Віктор, Костянтин, Юліан, Валерія, Татиана. Однак поряд із цим до фонду антропоніміки ввійшли й імена сірійські: Марфа, Варлаам, Авгар; коптские: Пахомий, Паисий, Патапий, Онуфрій, Таїсія. Згодом фонд именослова поповнювався за рахунок імен грузинських (Ніна), слов'янських (В'ячеслав, Борис, Гліб, Людмила) і інших. Всі ці імена вживалися народами східного Середземномор'я в період середньовіччя Саме в цьому антропонимическом фонді ясніше всього виявився міжнародний і межъязиковой культурно-історичний цикл. Варто сказати також про фразеологічну спільність всіх цих мов. У них, як, втім, і в мовах західно-європейського циклу, укорінювалися й поширювалися ті самі традиційно-книжкові фразеологічні одиниці, що мають своїм джерелом біблійний старозавітний і новозавітний канони. Сюди віднесемо вираження: Повік, у главу кута, голос волаючого в пустелі, зберігати як зіницю ока, камінь спотикання, наріжний камінь, свята святих, суєта суне і інші, висхідні до книг Біблії. Не менш уживані такі стійкі фрази й сполучення, як: Блудний син, труна повапленний, шукайте й обрящете, багато кликаних, але мало вибраних, колода в чужому оці і інші, узяті з Євангелія й інших джерел Нового завіту. Наявність подібних библеизмов характеризує фразеологічний фонд всіх мов восточно - і західно-християнського культурно-історичного кола, подібно тому як у мовах мусульманського Сходу - арабському, перському, тюркському - існують і афоризми, що мають своїм джерелом Коран і Сунну. Нарешті, культурно-історична близькість між мовами проявляється ще й у помітній синтаксичній їхній близькості, що варіюється залежно від конкретних умов межъязикового взаємодії У всіх мовах восточно-средиземноморского циклу спостерігається відома близькість до синтаксису грецької мови елліністичної й римської епох. его відчувається в різній мері й ступені й у сірійському, і готському, і слов'янській мовах, і особливо коптском. Як структура простих речень, особливо на рівні словосполучень, так і структура складних речень із паратаксисом і гіпотаксисом, виявляють у всіх мовах даного циклу помітна подібність, яку можна пояснити не стільки прямим впливом на них грецького синтаксису, скільки тем, що ми могли б назвати "синтаксичною індукцією". Під впливом мови з більше розвиненим синтаксичним ладом, яким була грецька мова елліністичного періоду, у самому граматичному ладі мов периферії розвиваються й починають функціонувати нові синтаксичні можливості, споконвіку закладені в їхній структурі, але раніше залишалися невикористаними. Це ставиться, наприклад, до таких конструкцій, як зворот давального самостійного, а також до інших функціональних еквівалентів грецького родит. пад. у давньослов'янській і давньоруській літературній мові [207]. У процесі свого подальшого розвитку літературні мови тих або інших народів, що примикали спочатку до одного культурно-історичного кола, можуть перемикатися в який-небудь інший цикл, випробовуючи на собі вплив з боку мов. Так, якщо давньоруська літературна мова в початковий період свого розвитку фігурував у складі восточно-средиземноморского циклу мов, то з кінця XVII - початку XVIII в. він перемикається в сферу впливу літературних мов Західної Європи: спочатку латинського й німецького, навіщо (із другої половини XVIII в.) - французького И при цьому в результаті активного межъязикового взаємодії відбувається формування загальної семантичної системи, проникнення запозиченої лексики (переважно із французької мови - Візит, вояж, портрет, силует, пейзаж і т.л.

); проникнення морфологічних перезнімків типу Промисловість, закоханість; засвоєння французької фразеології (Не у своїй тарілці, будувати кури, ранок років, вечір життя і ін.). Нарешті, у цей період російську літературну мову випробовуємо вплив західно-європейських мов в області синтаксису (спочатку латинського й німецького, потім французького) і до порядку слів, і в структурі речень (наприклад, незалежні дієприкметникові або дієприкметникові звороти в мові Д. И. Фонвізіна, А. Н. Радищева, А.

И. Герцена. Л. Н. Толстого й ін.) [66, с. 120-180].

И в даному випадку доречно було б сказати про своєрідну "синтаксичній індукції", що не порушує собою самобутності будуючи мов, що запозичать, а тільки сприятливому активізуванню тих можливостей, які були в них закладені споконвічно. Подальший рух мов убік взаємної культурно-історичної спільності й зближення між собою можна простежити вже про XX в., після перемоги в нашій країні Великої Жовтневої соціалістичної революції й утворення Сполучника Радянських Соціалістичних Республік. Формується нова культурно-історична єдність всіх мов народів СРСР, незалежно від їхнього генетичного походження й типологічних розходжень При провідній ролі російської мови як мови міжнаціонального спілкування й співробітництва між націями й народностями нашої країни з кожним днем спостерігається прогресуюче зближення мов між собою. І це знову проявляється в утворенні загальної семантичної системи, у створенні загального фонду лексики (советизми), у засвоєнні інтернаціональної лексики у всіх мовах народів СРСР за посередництвом російської мови, у розвитку подібної науково-технічної термінології [77]. До цьому варто приєднати й поширення у всіх мовах народів СРСР загальної фразеології марксизму-ленінізму (типу Революція - локомотив історії, всерйоз і надовго і ін.). Нарешті, як і в інші епохи, у подібних язикових ситуаціях спостерігається вплив синтаксичних конструкцій російської мови в сфері структури ускладнених і складних речень на синтаксис молодих, що формуються літературних мов народів СРСР.

Однак все це становить тематику іншої серйозної й актуальної роботи. Література 55. Буслаєв Ф. И. Про вплив християнства на слов'янську мову. Досвід історії мови по Остромирову євангелії: Магістерська дисертація.

М., 1848. 57. Верещагін Е. М. Питання теорії мовлення й методики викладання іноземних мов.

М., 1969. 58. Верещагін Е. М., Костомаров В. Г.

Лінгвістична проблематика країнознавства у викладанні російської мови іноземцям. М., 1971.

66. Виноградів В.

В. Нариси по історії російської літературної мови XVII - XIX вв. 2-е изд. М., 1938.

73. Вялкина Л. В. Складні слова в давньоруській мові (На матеріалі писемних пам'яток XI - XIV вв.): Автореф. канд. дис.

М., 1965.

77. Герд А. С. Формування наукової термінології в мовах народів СРСР Вестн. БРЕШУ.

1973. № 14. С.

117-121. 120.

Істрін В. М. Книги временьния й образния Георгія Мниха. "Хроніка" Георгія Амартола в древньому славенорусском перекладі. В 3-х т.

Пг., 1920-1930. 134. Конрад Н. И.

Захід і Схід. 2-е изд. М., 1972. 139.

Копиленко М. М. Про грецький вплив на мову давньоруської писемності РР. 1969. № 5.

С. 96-103. 207. Мещерский Н. А. Про синтаксис древніх слов'яно-російських перекладних добутків Теорія й критика перекладу. Л.

, 1962. С. 83-103.

354. Höherl A. Zur Übersetzungtechnik des altrussischen "Jüdischen Krieges" des Josephus Flavius. München, 1970.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе