Метод, тип художнього мислення в словесному мистецтві Напрямок, плин, школа в літературі Динаміка методів і напрямків

Іспит: Літературознавство

Мислення - процес свідомого відбиття дійсності в таких її властивостях, зв'язках і відносинах, у які включаються й недоступні безпосередньому почуттєвому сприйняттю об'єкта

У науковій і навчальній літературі прийнято виділяти операції мислення - аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, класифікація, систематизація, узагальнення, конкретизація. Поряд із цим, у літературі [26] розрізняють конкретні форми мислення (поняття, осуд, умовивід, аналогія). Виділяють також певні види мислення - наочно^-образне (безпосереднє включене в діяльність), образне ( щоздійснюється на основі образів, подань того, що людина сприймала раніше), відвернене ( щовідбувається на основі абстрактних понять, які образно не представляються). Нарешті, розрізняють способи мислення - індукція, дедукція, традукция.

Творче (або продуктивне) мислення, виходячи із цієї схеми, розуміється як мислення на основі творчої уяви

Слід зазначити, що в радянській літературі зустрічаються заперечення проти виділення таких видів, оскільки будь-який процес мислення продуктивний, "мислення завжди, хоча б у мінімальному ступені є шукання й відкриття істотного нового (стосовно вихідних, взагалі попереднім стадіям пізнавальної діяльності конкретного виду)" [5; с. 73]. Однак, більшість психологів, що вивчають мислення, вважають за доцільне виділення цих видів (Болконский П. П., есаулов А. Ф., Менчипская Н. А., Пономарів Я. А., Пушкін В. Н. і ін.).

Творче мислення характеризується високим ступенем новизни одержуваного на його основі продукту, його оригінальністю. Це мислення з'являється тоді, коли людина, спробувавши вирішити завдання на основі її формально-логічного аналізу із прямим використанням йому відомих способів, переконується в безплідності таких спроб і в нього виникає потреба в нових знаннях, які дозволяють вирішити проблему: ця потреба й забезпечує високу активність вирішальну проблему суб'єкта. Усвідомлення самої потреби говорить про створення в людини проблемної ситуації

Творче мислення - є процес утворення нових систем зв'язків, властивостей особистості, її інтелектуальних здатностей, що характеризуються динамічністю й системністю. Творче мислення характеризується новизною свого продукту, своєрідністю процесу одержання, істотним впливом на рівень розвитку, здійснює рух до нових знань. Якісними показниками будуть гнучкість, економічність, послідовність, оригінальність, швидкість

Напрямки й стилі в літературі/мистецтві

Опис стилів: Класицизм, Предромантизм, Романтизм, Псевдоромантизм, Неоромантизм, Готичний роман, Неокласицизм, Акмеизм, Символізм, Дадаизм, Сюрреалізм, Імпресіонізм, Реалізм, Авангардизм, Соцреализм, Неореалізм, Магічний Реалізм, Фантастичний Реалізм

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе