Панфілов — Розмовне мовлення й проблема нейтралізації книжкових засобів мови

А. К. Панфілов РОЗМОВНЕ МОВЛЕННЯ Й ПРОБЛЕМА НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КНИЖКОВИХ ЗАСОБІВ МОВИ (Питання філології. - М., 1969. - С. 283-292) Функціональний стиль мови є один з його різновидів, що має обмеженими й певне особливими завданнями вживання, що володіє специфічними язиковими засобами (слова, фразеологізми, граматичні форми й конструкції, а в деяких випадках і особливості вимови).

У сучасній російській літературній мові до числа основних функціональних стилів ставляться офіційно-діловий, науковий, виробничо-технічний, публіцистичний і розмовний. На базі язикових стилів виникають і розвиваються різноманітні стилі мовлення. "...Стилі мовлення, - пише В. В. Виноградов, - це насамперед якісь композиційні системи в колі основних жанрів або конструктивних різновидів суспільного мовлення" . Таким чином, якщо стиль мови є його функціональний різновид, що характеризується особливими фактами мови (лексичний, синтаксичними й т.

д.), те стиль мовлення - це певна система використання мови, його функціональних стилів, обумовлена жанром, різновидом суспільного мовлення й навіть авторською індивідуальністю. Так, наприклад, науковий стиль мови позбавлений язикових засобів, що мають емоційно^-експресивну окрашенность. Однак серед базованих на його основі стилів мовлення є й такі, у яких ці язикові засоби використовуються регулярно (наприклад, стиль полемічної статті, стиль науково-популярних творів, стиль лекцій). Говорячи точніше, такі стилі мовлення використовують як своя база не тільки науковий стиль мови, але й публіцистичний, а почасти й розмовний. З іншої ж сторони, ряд мовних стилів, що обслуговують потреби науки, ґрунтується винятково або майже винятково на одному (саме науковому) стилі мови, наприклад стиль анотації, стиль наукової інформації, стиль довідника, стиль дисертацій. Подібна картина спостерігається й при аналізі тих стилів мовлення, основною базою для яких служить розмовний стиль мови.

Розмовний стиль мови надзвичайно багатий запасами специфічної лексики (Ойкати, біганина, бешкетник, безладна, відчайдушний, балаканина, брехня, очник, гуськом, лікарка, допитливий, жадувати, забіяка, картопля, потурати, термосити і т.д.

), специфічної фразеології (Водити за ніс, вийми так положь, гусак лапчастий, тримати вухо востро, заговорювати зуби, заткнути за пояс, мотати на вус, ні дві ні півтора, ні риби ні м'ясо, точити ляси, тягти за душу і т.п.), особливих морфологічних форм і синтаксичних конструкцій і т.д. . Однак в умовах розмовного мовлення специфічні ознаки розмовного стилю мови використовуються по-різному. Розмовне мовлення, подібно мовлення наукової, теж (і навіть ще більшою мірою!

) багата "жанрами", різновидами, пов'язаними з особливими мовними стилями Різновиду розмовного мовлення визначаються її тематикою, складом учасників розмови, ситуацією й іншими факторами. Так, розмова на виробничу тему навряд чи можливий без уживання виробничо-технічної термінології, розмова про досягнення науки, навіть серед неспеціалістів, пов'язаний з використанням наукових термінів і т.д. Книжкові слова й вираження вживаються також у розмовах на теми суспільно-політичного життя, мистецтва, моралі, судочинства й т.д., а в деяких випадках і в побутово-побутовому мовленні, наприклад у мовленні іронічної. Деякі дослідники на цій підставі доходять висновку про "стилістичну нейтралізацію" книжкових слів і виражень, думаючи, що якщо ці засоби мови проникнули в розмовне мовлення, те немає ніяких підстав уважати їх книжковими. Так, И. Н. Шмельова затверджує, що до числа стилістично нейтральної лексики ставляться такі слова, як Привілей, престиж, тенденція і т.п. "... Автори Словника Ушакова, - пише И. Н. Шмельова, - уважали книжковими слова Привілей, престиж, проблема, принцип, перспектива, ситуація, стихія (у значенні "явище природи"), Тенденція, елементарний (у значенні "дуже простий, найпростіший") і ін. У Словнику Ожегова, 1963 р., помету "книжкове" з названих слів зберегло тільки іменник Престиж, але й це навряд чи відповідає дійсності. За час, що протік від видання Словника Ушакова до "будинку Словника Ожегова, перераховані слова насправді втратили стилістичний відтінок книжності, стали нейтральними... " . Тут насамперед необхідно вказати, що "Словник російської мови" С.

И. Ожегова не тільки у виданні 1963 року, але й у ранніх виданнях не містив вказівок щодо книжкового характеру названих слів (за винятком усе того ж слова Престиж). Таким чином, якщо опиратися на дані словника, то виходить, що "нейтралізація" цих слів відбулася за період в 10-15 років, з яких значну частину становлять роки Великої Вітчизняної війни. Якби мова йшла про слова типу Блокада, евакуація і т.п., то тут заперечувати були б важко: такі слова у військові роки, уживаючись часто й повсюдно, дійсно в значній мірі нейтралізувалися (помітимо, що в цей час для представників молодого покоління ці слова знову звучать як книжкові, як историзми). Але немає ніяких підстав ставити в один ряд з ними ті слова, о.

яких пише И. Н.

Шмельова. Слова Привілей, престиж, проблема, принцип, перспектива, ситуація, тенденція, елементарний і т.п. як були, так і залишилися книжковими, хоча в "Словнику російської мови" С. И.

Ожегова й немає відповідних стилістичних позначок. Ці слова залишаються книжковими й понині. Жодне з них до числа нейтральних не ставиться. Бути стилістично нейтральним - це значить уживатися повсюдно без якогось особливого стилістичного завдання.

Так, до числа нейтральної лексики ставляться слова типу Вода, великий, перший, пити, рука, сісти, стіл і т.п., узяті в їх прямому (не переносному) значенні Вони вживаються й у науковому мовленні, і в офіційно-діловій документації, і в розмові, причому в розмові на будь-яку тему, у будь-якій ситуації й при будь-якому складі учасників розмови. Наприклад, звертаючись до дітей, ми говоримо: "Таня, не пий сиру воду", "Алеша, ти знову сіл за стіл із брудними руками", "Хто прибіжить першим, одержить найбільше яблуко" і т.п. Якщо ж у розмові з дітьми ми вживемо слова Привілей, ситуація, елементарний і т.п., те тим самим виявимо неуважність і до співрозмовникам, і до стилістики російської мови (зрозуміло, у рахунок не йдуть такі випадки, коли книжкове слово використовується з особливою метою, наприклад з метою пожартувати, порівн.: "Алеша, ти чому починаєш їсти першим, не чекаєш інших?

Що в тебе, особливі привілеї? "). І справа тут зовсім не в тім, що діти не в змозі зрозуміти значення таких слів, як Привілей, ситуація, елементарний: нічого недоступного дитячому розуму отут ні, просто кожне із цих слів, будучи книжковим, має до відомого ступеня обмежене вживання.

Та й у розмові між дорослими, наприклад між чоловіком і дружиною, далеко не завжди виявляться доречними, скажемо, такі висловлення: "Мені не подобається твоя тенденція постійно піклуватися про свій престиж", "Постарайся знайти вихід із цієї ситуації", "Тебе не хвилює проблема виховання нашої Танюшки?" і т.п. Вони будуть прийнятні в тих випадках, коли використовуються як засіб пародії на мовлення співрозмовника або коли розмова навмисно переводиться в план "офіційної бесіди", - інакше кажучи, коли є особливе '"стилістичне завдання", особлива мета. У всіх інших випадках такі висловлення будуть свідчити про стилістичну "глухоті" мовця. Доводячи думку про "стилістичну нейтральність" слів Принцип, проблема, ситуація і т.

п., И. Н.

Шмельова опирається на такий ілюстративний матеріал, що зовсім не дає підстав для подібних висновків Якщо залишити осторонь приклади, що потрапили сюди по явному непорозумінню , те весь ілюстративний матеріал И. Н. Шмельовій можна розділити на наступні групи: 1) випадки використання книжкових слів як характерологических засобів у художніх творах (пряма мовлення персонажів, невласно-пряме мовлення); 2) факти жартівливо-іронічного вживання слів; 3) випадки використання в розмовному мовленні фразеологизированних виражень, до складу яких входить еквівалент книжкового слова, а також факти вживання не самого книжкового слова, а його похідних. Розглянемо кожну групу прикладів. 1) "У художній літературі, - пише И. Н. Шмельова про слово Тенденція, - ним користуються персонажі всілякого культурного рівня й соціального стану, що свідчить про його з: Енков тихо сказав: "За вещичками поглядати треба, - і кивнув на Белокопитова. - Є в них така тенденція". - "Так киньте ви!" - відмахнувся матрос" (Мельников. У вагоні); "Виходить, виросте сто дерев, а зрубаємо ми сто тридцять. Звідси тенденція до виснаження" (Солоухин. Володимирські путівці); Міський товариш Ведерников, поговоривши про нові тенденції обирати товаришів, що поднаторели в місті, запропонував голосувати за Веремія Секина (Зощенко. Столична штучка); "Ранком йому подзвонив з керування черговий і сказав, що вибірка землі дала зрушення й має прогресивну тенденцію підвищуватися усе більше й більше" (Паустовский. Народження моря)" . Як бачимо, у кожному із цих прикладів слово тенденція вжита не як нейтральне, а з особливим стилістичним завданням. В одному випадку воно служить засобом створення іронії, причому іронізує не автор, а його персонаж ("Є в них така тенденція").

В іншому випадку це ж слово використовується як засіб іронії самим автором ("Міський товариш Ведерников, поговоривши про нові тенденції обирати товаришів, що поднаторели в місті, запропонував голосувати за Веремія Секина", де ми знаходимо звичайну для Зощенко стилізацію) . Помітимо до речі, що в гумористичних оповіданнях і фейлетонах прийом "сталкивания" стилістично різнорідної лексики (у цьому випадку: Тенденція і ЩоПоднаторели, що поднаторели і Товариш) - звичайне явище . У прикладі з добутку К. Паустовского слово Тенденція, будучи вжито в невласно-прямого мовлення, служить засобом характеристики персонажа, не говорячи вже про те, що тут відтворюється офіційне мовлення виробничника ("...

подзвонив з керування черговий"). Див. ужиті тут же слова й вираження: Вибірка, дала зрушення, має тенденцію, прогресивна. Таким чином, всі подібні приклади свідчать не про "стилістичну нейтральність" слова Тенденція, а, навпроти, про його стилістичний окрашенности, використовуваної письменниками для рішення тих або інших художньо-образотворчих завдань. 2) Про використання книжкових слів у розмовному мовленні жартівливо-іронічного характеру ми вже говорили (див. вище). Тут лише додамо наступне: слова типу Тенденція саме тому й сприяють створенню іронії, що різко відрізняються по своєї стилістичної окрашенности від розмовних слів і виражень, що становлять основу аналізованого мовлення (ср. : "За вещичками поглядати треба...

Є в них така тенденція"). 3) Доводячи тезу про "нейтральність" слова Принцип, И. Н.

Шмельова говорить про широку поширеність у сферах розмовного мовлення виражень У принципі ("У компанію приймете?"- "У принципі не заперечуємо" і т.п.), Із принципу ("Я, звичайно, не пішов із принципу" і т.п.) . Однак вираження Із принципу і У принципі як за своїм значенням (це відзначає й сама И.

Н. Шмельова), так і по стилістичної окрашенности відрізняються від слова Принцип. Так, якщо слово Принцип не втратило свого книжкового характеру, то вираження Із принципу, навпроти, є приналежність розмовного стилю Наприклад, навряд чи виявиться доречної в науковій статті така фраза: "Коли Микола II наклав заборону на рішення Академії наук про обрання М. Горького почесним академіком і вибори були оголошені недійсними, Чехов і Короленко від звання почесних академіків відмовилися із принципу". Таким образам, про "стилістичну нейтральність" слова Принцип говорити не можна, і доводи И.

Н. Шмельовій на перевірку виявляються неспроможними.

Втім, про "нейтралізацію" книжкових слів такого типу пише не тільки И. Н. Шмельова. Цьому питанню присвячені роботи й деякі інші дослідники. Можна, зокрема, указати на статтю Т. Г. Винокур "Стилістичний розвиток сучасного російського розмовного мовлення" , де "нейтралізація книжкових елементів" ілюструється такого роду прикладами : 1) "...

Ви показали себе на суспільній роботі з гарної сторони... Мою раду - викиньте з голови мрії про шовкові панчішки, пудрах та інше. З вас може вийти гарний товариш" (А. Толстой.

Гадюка). 2) "Він жбурнув портфель на ліжко, скуйовдив волосся й почав гвоздить кулаком непровітрене повітря в кімнаті. - Товариш Зотова, ми завжди підходимо до справі прямо. В ударному порядку... " (Там же). 3) "А що, наші рубежі добре охороняються сьогодні? Адже все на параді, прямо страшно" (з усного мовлення: говорить жінка похилого віку в телевізора, де показують першотравневий парад). 4) "- Ти з якого року? - запитав Тележко. - Скільки тобі років? - Скільки даси? - Порядку двадцяти трьох" (К. Ваншенкин. Більші пожежі). 5) "Давайте загітуємо їх у кіно, а?" (З усного мовлення). 6) "Скажіть мені ваші координати" (з усного мовлення). 7) "На випадок чого контактируйтесь, будь ласка, з Лідією Сергіївною, а вона вуж мені тоді передасть" (з усного мовлення). 8) "Ні, я надходив у технікум на базі десятилітки. Тому тільки два з половиною року вчуся" (з усного мовлення). 9) "Прямо на вулиці торгівля вироблялася, я тому й зробив покупку" (з усного мовлення) . Як бачимо, нічого принципово нового в порівнянні з матеріалами И. Н. Шмельовій ми тут не знаходимо Так, перші два приклади, узяті з оповідання Ал. Толстого "Гадюка", можуть служити лише зразком майстерного опису персонажа засобами прямого мовлення. Візьмемо другий приклад у складі контексту: "На третій день, о п'ятій годині, коли Зотова відірвала шматок промокашки й, помусолив її, отчищала на лікті чорнильна пляма, до неї підійшов помзав Іван Федорович Педотти, парубок, і сказав, що їм "потрібно поговорити вкрай серйозно". Ольга В'ячеславівна ледве підняла гарні смужки брів, надягла капелюшок. Вони вийшли Педотти сказав: - Найпростіше зайти до мене, це зараз за рогом. Зотова ледве потисла плічком. Пішли. Жарким вітром несло пил. Влізли на четвертий поверх. Ольга В'ячеславівна перша ввійшла в кімнату Івана Федоровича Педотти, села на стілець. - Ну? - запитала вона. - Про що ви хотіли го мною говорити? Він жбурнув портфель на ліжко, скуйовдив волосся й почав гвоздить кулаком непровітрене повітря в кімнаті. - Товариш Зотова, ми завжди підходимо до справі в чоло, прямо... В ударному порядку... Половий потяг є реальний факт і природна потреба... Романтикові всяку там давно настав час викинути за борт... Ну от... Попередньо я все пояснив... Вам все понятно... Він обхопив Ольгу В'ячеславівну й потяг зі стільця до себе на груди, у якій несамовито, начебто на краю нез'ясованої безодні, колотилося його із серце. Але негайно він випробував опір, - Зотову не так-те легко виявилося стягнути зі стільця: вона була тонка й пружна. Не зніяковівши, майже спокійно, Ольга В'ячеславівна стисла обидві його руки в зап'ясть і так згорнула їх, що він голосно охнув, рвонувся й, тому що вона продовжувала катівство, закричав: - Боляче ж, пустите, ну вас до диявола... - Уперед не лізь, не спросившись, дурень, - сказала вона. Відпустила Педотти, взяла зі стільця з коробки цигарку "Яву", закурила й пішла". Огидна фігура шкодливо-нахабного а разом з тим боягузливого помзава тут, як бачимо, обкреслена гранично виразно. Засобами характеристики персонажа служить і художня деталь (Непровітрене повітря в кімнаті, скуйовдив волосся і т.д.

), і чисто фейлетонний прийом "розщеплення фразеології" (Колотилося... із серце), і прізвище Педотти, що явно не відповідає ім'ю та по батькові - Іван Федорович. Слова помзава "в ударному порядку", "украй серйозно", "попередньо я все пояснив" і т.д. - це теж художньо-образотворчі засоби, а зовсім не свідчення "нейтралізації" книжкової лексики й фразеології, як це представляється Т. Г. Винокур.

Багато інших її прикладів (див. №№ 4, 5, 6) містять слова й вираження, що є приналежністю розмовного стилю ("Ти з якого року?", "Давайте загітуємо їх у кіно", "Скажіть ваші координати") . Що ж стосується інших наведених нами прикладів, то вони містять стилістичні помилки начебто тих, про яких писав Корній Чуковський, висміюючи мовлення недостатньо грамотних людей: "Я чув, як якийсь відвідувач ресторану, бажаючи замовити собі свинячу котлету, сказати офіціантові без тіні посмішки: - А тепер загостримо питання на м'ясі. І як один дачник під час прогулянки в лісі дбайливо запитав у дружини: - Тебе не лімітує плащ?

Звернувшись до мене, він відразу повідомив не без гордості: - Ми з женою ніколи не конфликтуем! Причому я відчув, що він пишається не тільки відмінною дружиною, але й тим, що йому доступні такі слова, як Конфликтовать, лімітувати" (К. Чуковський. Живий як життя, гл. V).

Втім, приклади Т. Г. Винокур тільки в тому випадку можна поставити в один ряд із прикладами Корній Чуковського, якщо почуті нею слова теж вимовлялися без тіні посмішки.

Якщо ж ці слова були пародією на чиєсь мовлення, жартом і т.п.

, то тут ніякої помилки ні, як немає й свідчення "нейтральності" книжкової лексики й фразеології. Помилки И. Н. Шмельовій, Т.

Г. Винокур і ряду інших дослідників, які пишуть про активно протікає в наші дні "нейтралізації" книжкової лексики, у значній мірі визначаються неправильними теоретичними посилками "Нейтралізація книжкової лексики, втрата нею відособленого положення, - пише И. Н. Шмельова, - закономірний наслідок тих культурних перетворень, які відбуваються в радянському суспільстві. У міру розвитку загальної й фахової освіти й стирання граней між розумовою й фізичною працею зникає різке розходження в мовленні людей різних соціальних категорій і різних професій. Слова, які ще недавно були прикметою книжкового, утвореного мовлення, стають загальним надбанням, стилістично нейтралізуються" . И далі: "Зближення книжкової й розмовно-просторічної лексики в результаті її нейтралізації свідчить про зникнення різкої лексико-стилістичної границі між книжковим і розмовним стилями літературної мови" . И. Н. Шмельова права, коли затверджує, що "у міру розвитку загальної й фахової освіти й стирання граней між розумовою й фізичною працею зникає різке розходження в мовленні людей різних соціальних категорій і різних професій". Однак про що це свідчить? Про те, що коло носіїв літературної мови за роки Радянської влади надзвичайно зріс Звідси треба, що загальним надбанням стали не тільки книжкові слова, але й стилістичні норми, що регламентують уживання книжкових (так само як і некнижкових) слів. І тому ніяк не можна погодитися з наступним твердженням И. Н. Шмельовій: "Слова, які ще недавно були прикметою книжкового, утвореного мовлення, стають загальним надбанням, стилістично нейтралізуються". И. Н. Шмельова, як виявляється з її міркувань, думає, начебто знайомство із книжковими словами неодмінно спричиняє їх повсюдне, стилістично не мотивоване вживання. А тим часом люди, що повністю опанували літературною мовою, зовсім не відрізняються (і в минулому не відрізнялися) тим, що постійно говорять "по^-книжковому". Лише ті, хто ледь прилучився або тільки прилучається до книжкової культури, рясно уснащают своє мовлення книжковими словами, уживаючи їх у багатьох випадках недоречно. У перші роки Радянської влади, коли в суспільну діяльність були залучені десятки й сотні тисяч людей, що не одержала утворення й, отже, що не опанували літературною мовою (зокрема, його стилістичними нормами), невмотивоване вживання книжкових слів придбало масовий характер. Але цей факт, історично закономірний і зрозумілий, сам по собі був не "культурним досягненням", а хворобою росту Неправомірне вживання книжкових слів розхитувало стилістичну систему мови. "...Усяке недоречне зі стилістичної точки зору вживання слів, - справедливо писав Л. В. Щерба, - руйнує стилістичну структуру мови, а мова зі зруйнованою стилістичною структурою те ж, що зовсім розстроєний музичний інструмент, з тією тільки різницею, що інструмент можна негайно настроїти, а стилістична структура мови створюється століттями" . Недарма В. И. Ленін у відомій роботі "Про очищення російської мови" суворо засуджував уживання іншомовних слів без потреби. Доречно згадати також активну діяльність А. М. Горького в боротьбі за підвищення мовної культури радянських людей. Говорячи про розвиток нашої мови в перші роки Радянської влади, про широкий і стилістично не мотивованому вживанні арготизмів, діалектизмів і т.д. (і, зрозуміло, маючи на увазі стилістично не мотивоване вживання книжкових слів), С. П. Обнорский писав: "Все це відводило від норми колишньої літературної мови, коливало його підвалини, що опиралися на міцний зв'язок з попередніми корифеями-класиками, починаючи з Пушкіна, все це загрожувало псуванням мови Відома дискусія на цю тему початку 30-х років, у якій керівна роль належала великому нашому діячеві й тонкому цінителеві російського слова А. М. Горькому. На цій дискусії було підкреслено, що росіянин літературна мова є найбільше суспільне надбання, що напрямок розвитку його далеко не байдуже для самої громадськості. І дійсно, підсумки дискусії були надзвичайно важливі для подальшого розвитку російської літературної мови" . Зараз, коли загальне утворення в країні стало законом життя радянських людей, коли активна боротьба за культуру мовлення ведеться не тільки школою, але й печаткою, радіо, телебаченням, перспектива псування мови, розхитування його стилістичної системи під впливом мовлення недостатньо грамотних людей перестала бути реальною погрозою. Звичайно, і зараз є ще чимало прикладів, коли стилістична норма у вживанні тих або інших слів, виражень, граматичних форм і т.д. порушується,
у тому числі й у мовленні публічної. Однак за минулі десятиліття докорінно змінилися суспільні відносини до мовних помилок і неточностей Якщо в перші післяжовтневі роки багато ораторів навіть бравірували зневажливим відношенням до вимог культури мовлення, те тепер кожний виступаючий привселюдно неодмінно повинен зважати на ці вимоги, інакше він ризикує стати об'єктом сміху. Не випадково в журналах "Крокодил", "Журналіст" і недо. ін. ведуться постійні рубрики, де публікуються "перлини" ораторського, газетного мовлення й т.д. Стилістична система сучасної російської літературної мови з її противопоставленностью книжних стилів розмовному - найбільше національне надбання. Привітати мниме "руйнування" цієї системи - виходить, бачити в ідеалі якийсь стилістично не диференційована мова, де все нейтрально: і слова, і фразеологізми, і граматичні форми й т.д. Але така мова (практично це й нездійсненно!) був би зручний лише в сферах науки, техніки й діловодства Що ж стосується художньої літератури, публіцистики, театру й т.д., те все це було б немислимо в умовах "нейтрального" мови, мови "чисто інформаційного", позбавленого живих фарб, без яких неможлива й повсякденне побутове мовлення. Зі сказаного зовсім не треба, що в нашій мові не спостерігаються факти стилістичної нейтралізації книжкових слів. Постійні зміни в житті суспільства, досягнення науки, ріст культури й т.д. - все це неминуче викликає приватні зміни в стилістичній структурі мови. Так, слово Супутник у значенні "небесне тіло, що звертається навколо планети", ще порівняно недавно було науковим терміном Однак у зв'язку з бурхливим розвитком науки й техніки в нашій країні, у зв'язку зі створенням штучних супутників Землі це слово дуже швидко стало стилістично нейтральним. По тій же причині нейтралізувалися або майже нейтралізувалися такі в минулому сугубо книжкові слова, як Космос, космічний, орбіта И т. п.

У наш час, коли за допомогою радіо, телебачення й інших засобів масової інформації новини передаються в лічені мінути й відразу ж стають надбанням всіх носіїв літературної мови, стилістичні зміни можуть відбуватися надзвичайно швидко. Однак ці зміни, що мають приватний характер, не колеблят підвалини загальної стилістичної системи мови. Примітки 1. В.

В. Виноградов. Стилістика, теорія поетичного мовлення, поетика.

М., 1963, стор. 14.2. См.: А.

К. Панфілов. Лекції по стилістиці російської мови. М.

, 1968, стор. 65-73.

3. И. Н. Шмельова. Стилістичні зрушення в лексиці сучасної російської літературної мови (на матеріалі письмових джерел і тлумачних словників). Сб. "Норми сучасного російського літературного слововживання".

Изд-В "Наука", М.-Л., 1966, стор. 36-37. 4. Мова йде про приклади такого типу: "У редакцію прийшов лист від групи читачів нашої газети: "Є в Колпинском районі селище Петрово-Слов'янське...

Більше 12 років вирішується тут проблема ремонту доріг" ("Ленінградська правда"); "Гарною традицією стало проведення вченими й студентами вузів країни наукових конференцій із проблем Латинської Америки" ("Вісті"). Як бачимо, книжкове слово Проблема тут виступає в газетно-публіцистичному мовленні Але саме газетно-публіцистичне мовлення (а також наукова) і є основна сфера вживання цього слова. При захисті тези про його "нейтральність" подібні приклади рівно нічого не доводять. 5. Див.: И. Н. Шмельова, указ. соч., стор. 39.6. См: А. К. Панфілов. Роль стилізації в мові фейлетону. Уч. зап. МГПИ ім. В. И. Леніна, №. 292. М., 1968, стор. 271-279. 7. Див.: А. К. Панфілов. Деякі мовні елементи російського радянського фейлетону. Сб. "Мова й стиль художнього твору". Під ред. проф. А. И. Ревякіна. М., 1966, стор. 142-144; А. К. Панфілов. Лексика й фразеологія російського радянського фейлетону. Сб. "Питання лексики й граматики російської мови". Уч. зап. МГПИ ім. В. И. Леніна, № 264. Під ред. проф. И. А. Василенко, стор. 244-256. 8. И. Н. Шмельова ставить в один ряд із цими вираженнями й сполучення За принципом. Однак ніяких прикладів його вживання в розмовному мовленні вона не приводить, що й зрозуміло, оскільки дане вираження, будучи книжковим, різко відрізняється по своєї стилістичної окрашенности від двох перших. 9. Див.: И. Н.

Шмельова, указ. соч., стор. 37.10. См.: сб. "Розвиток функціональних стилів сучасної російської мови".

Изд-В "Наука", М., 1968, стор.

12-100. 11. Ми беремо лише частину прикладів, що втримуються тут, однак і всі інші принципово не відрізняються від узятих нами. 12. Див.: Т. Г.

Винокур, указ. соч., стор. 32-37. 13. Слово Координати - книжкове, але в складі виражень типу Ваші координати воно змінило своє значення, а все вираження в цілому - приналежність розмовного стилю. 14.

И. Н.

Шмельова, указ. соч., стор. 41.15. Там же, стор. 42.

Помітимо, що в цитованих словах И. Н. Шмельовій є термінологічна неточність: якщо розмовний стиль дійсно один, те книжних стилів трохи - офіційно-діловий, науковий, виробничо^-технічний, публіцистичний. 16. Л. В. Щерба.

Вибрані роботи з російської мови. Учпедгиз, М., 1957, стор. 139.

17. С. П. Обнорский. Вибрані роботи з російської мови. М., 1960, стор.

284-285.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе