ПРОЕКТ «РАМНУ РІК5Т»

Програма діє в Голландії, включає в себе роботу з неблагополучними родинами, яких органами влади вирішується питання про позбавлення батьківських прав як правило, це неповна родина, у якій мати (зазвичай не голландського походження) асоціальний спосіб життя. Представники влади, що курирують цю родину, ухвалю-рішення щодо позбавленні матері батьківських прав і підготовлюють документи.

Перш ніж дати справі хід, матері пропонується співробітництво із соціальним робітником.

Виключення становлять критичні випадки, коли існує загроза для життю. Рішення працювати за проектом приймається матір'ю добровільно. Коли влада, що контролює результат (але не процес), переконуються, що мати здатність займатися вихованням дітей, вони анулюють документи про позбавлення батьків-к прав, даними статистики 11% родин у Голландії не використовують даний їм повторний

Шанс.

...Поганого в селі про Наталку нічого сказати не могли. Дівчинка як дівчинка, хіба трохи дорослішою виглядала за своїх однолітків. Правда, з хлопцями в класі ніяк не ладила: смикала їх, гамселила, намагалася принизити. Може тому, що хлопчики росточком не вийшли.

Сім'ю, де виросла Наталя, не назвеш геть неблагополучною, але й щасливою теж. їх у матері було шестеро дітей, найменшому з яких — два рочки. У це село вони переїхали з іншого району; Поселилися в старій хаті, де колись жив дідусь. Хоч було важко, але раду якось давали. Діти не ходили голодні, тепер а дітей та й односельці допомагали. Живуть в основному за державну допомогу н (близько півтори тисячі гривень).

Мати про вагітність старшої дочки не Односельці помітили, що дівчинка круглішою. А повідомили матері цю вчителі.

Наталка ж народила донечку, коли їй не виповнилося 16.

Спробуйте висловити свої думки цієї життєвої історії і придумайте її

Можливе продовження.

Класний керівник.

Посадова інструкція 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 6 вересня 2000 р. № 434.

1.2. Класний керівник - це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів класу, їх батьками, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу для створення належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів, їх соціального захисту.

1.3. Обов'язки класного керівника покладаються на педагогічного працівника школи, який має педагогічну освіту, здійснює педагогічну діяльність, фізичний та психічний стан здоров'я якого дозволяє виконувати ці обов'язки.

1.4. Обов'язки класного керівника покладаються директором школи і не можуть бути припинені до закінчення навчального року. У виняткових випадках з метою дотримання прав та інтересів учнів зміна класного керівника може бути здійснена протягом навчального року.

1.5. На класного керівника покладається керівництво одним класом. У початкових класах класне керівництво здійснює вчитель початкових класів.

1.6. Класний керівник підзвітний у своїй роботі директору школи, у вирішенні питань організації навчально-виховного процесу безпосередньо підпорядкований заступнику директора з навчально-виховної роботи, а з питань виховання - заступнику директора з виховної роботи.

1.7. У своїй діяльності класний керівник керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора школи, трудовим договором.

2. ФУНКЦІЇ

Основними напрямками діяльності класного керівника є:

2.1. Виховання громадянина України.

2.2. Формування особистості учня, його наукового світогляду, розвитку його здібностей і обдарувань.

2.3. Виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, по

Чуття власної гідності, свідомого ставлення до обов'язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії.

3. ПОСАДОВІ

Класний керівник виконує дані посадові обов'язки:

3.1. Сприяє забезпеченню умов для засвоєння учня

Ми рівня та обсягу освіти, розвиткові їх здібностей.

3.2. Створює умови для організації змістовного дозвілля, профілактики бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи.

3.3. Сприяє підготовці учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

3.4. Проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості учнівського колективу.

3.5. Координує роботу вчителів, психолога, органів учнівського самоврядування, батьків з виконання завдань навчання та виховання у класному колективі, соціального захисту учнів.

3.6. Здійснює вивчення особистості кожного учня класу, його нахилів.

3.7. Сприяє розвиткові творчих здібностей учнів, залучаючи до занять у гуртках, клубах, секціях.

2.4. Виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй.

2.5. Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів.

2.6. Формування колективу класу

ОБОВ'ЯЗКИ

ОБ'єднаннях, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти.

3.8. Веде у встановленому порядку документацію класу (класний журнал, особові справи,

План роботи), контролює стан ведення учнями щоденників.

3.9. Підтримує виховну роботу в класі.

3.10. Планує виховну роботу в класі. Проводить годину класного керівника раз на тиждень у визначений день.

3.11. Забезпечує дотримання правил безпеки життєдіяльності під час проведення навчального процесу та виховних заходів.

3.12. Оперативно інформує адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, у разі необхідності вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.

3.13. Вносить пропозиції щодо умов проведення навчально-виховного процесу, а також доводить до відома завідувача кабінетом, дирекцію школи про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їх здоров'я.

3.14. Проводить інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час проведення виховних заходів з обов'язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.

3.15. Організовує вивчення учнями правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо.

3.16. Здійснює педагогічний контроль за дотриманням учнями Статуту школи, загальних правил поведінки, відвідуванням занять. Вимагає від батьків (осіб, які їх замінюють), діти яких тимчасово не відвідували школу медичну довідку чи письмове пояснення про причину відсутності. У разі відсутності учня 10 днів, а також неможливості

Продовження ним навчання негайно інформує адміністрацію школи.

3.17. Інформує педагогічну раду, адміністрацію школи, батьків про стан виховного процесу в класі та рівень успішності учнів.

3.18. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учня, захищає його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства.

3.19. Пропагує здоровий спосіб життя.

3.20. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.

3.21. Проходить періодичні медичні обстеження.

3.22. Систематично підвищує свою професійну

Педагогічну майстерність, бере участь у діяльності

Методичного об'єднання класних керівників.

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе