Щипицина – Співвідношення дескриптивних і оцінних прикметників у британському політичному медиа-дискурсе


А. А. Щипицина СПІВВІДНОШЕННЯ ДЕСКРИПТИВНИХ І ОЦІННИХ ПРИКМЕТНИКІВ У БРИТАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ МЕДИА-ДИСКУРСЕ (Політична лінгвістика. - Випуск (2) 22.

- Єкатеринбург, 2007. - С.

93-98) The present paper is concerned with the quantitative correlation of descriptive and evaluative adjectives in attributive function and their role in the realisation of the category of evaluation in political discourse in present-day news in British national broadsheets.Метою теперішнього дослідження є визначення кількісного співвідношення дескриптивних, обще - і частнооценочних прикметників-атрибутів у британському політичному дискурсе газетних новин. Пропоноване дослідження політичного дискурса проводилося на матеріалі дискурса мас-медіа, оскільки, по справедливому зауваженню проф.

Е. И.

Шейгал, у цей час масс-медийний дискурс є основним каналом здійснення політичної комунікації [Шейгал 2000: 11]. Вибір матеріалу для дослідження був також обумовлений існуванням певної традиції в дослідженні політичного дискурса на матеріалі текстів мас-медіа (див. роботи А. Н. Баранова, Д. О.

Добровольского, А. П. Чудинова, Norman Fairclough, Paul Chilton). У рамках теперішньої роботи під " медиа-текстами" ми розуміємо "тексти масової інформації" (Визначення Т. Г. Добросклонской [2005: 7]), а політичний дискурс ЗМІ трактуємо як комплекс медиа-текстів про політика.

Таким чином, ми виходимо з того, що текст є продукт дискурса, і, отже, текст може бути основою для вивчення особливостей дискурса. Незважаючи на широке використання нових засобів масової інформації, газети залишаються самим головним і шановним джерелом новин для більшості людей [Graber, McQuail, Norris 1998: 16].

Вибір саме якісної преси як матеріалу для дослідження обумовлений тим, що в теперішній роботі підтримується точка зору дослідника журналістики С. А. Михайлова, що пише, що якісна преса робить свій вплив на суспільство информированностью, аналитичностью, здатністю передбачати майбутнє, а також може впливати на умонастрої еліти, що приймає важливі рішення [Михайлов 2004: 337].

В огляді стану ринку засобів масової інформації Великобританії за 2004 р. дослідник Г. А. Голованова вказує на те, що національні якісні газети збільшили свій тираж, у той час як тиражі всіх масових ("бульварних") газет Великобританії падають [2005: 13-14]. Необхідно також підкреслити, що в цей час Великобританія продовжує займати одне із провідних місць у світі по насиченості пресою.

При цьому національні або місцеві газети читають троє із чотирьох англійців, а всього в країні видається 160 щоденних газет і 1300 ежедневников [Соколов, Виноградова 2000]. Відбір матеріалу для теперішнього дослідження здійснювався в кілька етапів. На першому етапі відбувався відбір матеріалів з розділів Front Page News і / або UK News (газета The Daily Telegraph); Front page, UK News, Politics (газета The Guardian), UK News, Politics (газета The Independent); Britain і / або Politics (газета The Times). Розділи газет, матеріали з яких були піддані аналізу, представлені в таблиці 1: Таблиця 1. Розділи британських національних якісних газет, що послужили джерелом матеріалу для дослідження. Видання The Daily Telegraph The Guardian The Independent The Times Розділи Front Page News Front page UK News Britain UK News UK News Politics Politics - Politics - - На наступному етапі відібрані матеріали групувалися відповідно до теми, що вони висвітлювали. У рамках теперішнього дослідження ми розглядали внутрішньополітичний медиа-дискурс британських якісних газет про новий законопроект про утворення. Питання про можливість зовсім нейтрального, далекого оценочности використання мови поки чекає свого рішення. Деякі дослідники думають, що в процесі комунікації "у деякому змісті нейтральне використання мови в принципі неможливо", оскільки численні фактори (як, наприклад, відбір частин обговорюваної ситуації, послідовність введення в текст учасників, експлікація відносини мовця до переданої інформації й т.д.) впливають на розуміння мовного повідомлення адресатом [Баранів і ін. 2004: 5, 10]. Відзначається, що в ході політичної комунікації ефект язикового впливу зберігається на досить високому рівні й, отже, політична комунікація, відбита в текстах ЗМІ, впливає на суспільну свідомість і на формування політичних диспозицій громадян [Баранів і ін. 2004: 5-6]. У цьому зв'язку необхідно підкреслити, що, відповідно до крапки зору деяких учених, однієї зі спеціальних функцій мас-медіа в сучасних демократичних суспільствах є інформування й спонукання громадян до активної участі у політичних процесах, а не просто до їхнього пасивного спостереження [McLeod, Kosicki, McLeod 1994: 126]. Як справедливо відзначають дослідники, що займаються вивченням особливостей газетних текстів різних жанрів, крім інформації про об'єктивну дійсність текст повідомляє інформацію про особистість автора (адресанта) шляхом оцінки явищ об'єктивної дійсності й спонукує адресата прийняти точку зору адресанта, відправника інформації [Городникова й ін. 1987: 18]. Незважаючи на те, що в британській і американській пресі новини й коментар до них містяться на різних сторінках газети, складно уявити собі абсолютно безстороннє висвітлення таких подій, як, наприклад, вибори в парламент або воєнні дії в матеріалах розділів новин. Це припущення підтверджується результатами ряду досліджень, серед яких можна виділити роботи Теуна ван Дейка (наприклад, [Дейк 1989; van Dijk 1988 a-b]), а також групи дослідників мас-медіа з університету м. Глазго - одного з найвідоміших об'єднань, що займається питаннями функціонування ЗМІ. Так, у публікації цієї групи учених ми знаходимо наступне трактування поняття "новини": 'news is not a neutral and not a natural phenomenon: it is rather the manufactured production of ideology' ("новини не є нейтральним і природним явищем: скоріше це промислове виробництво ідеології" (переклад наш)) [Glasgow University Media Group 1980]. Особливий інтерес у зв'язку з дослідженням того, як описують події різні ЗМІ, представляє категорія оцінки. Незважаючи на те, що оценочности як язикової категорії присвячена істотна кількість наукових праць, деякі дослідники відзначають, що оцінні моменти із працею піддаються класифікації, кількісному виміру. Питання, що стосуються оценочности, дотепер не одержали однозначного рішення й, відповідно, залишаються актуальними. Як справедливо відзначає дослідник мови газети Г. Я. Солганик, категорія оценочности охоплює весь лексичний склад мови й конституюється насамперед як вираження відносини мовця до предмета висловлення [Солганик 1981: 9]. Оцінка як ціннісний аспект значення може бути виражена в мові різними способами. Відповідно до концепції Е. М. Вольф, оцінка може бути обмежена елементами меншими, чим слово, але може характеризувати й групу слів, і ціле висловлення [Вольф 1985: 6]. На думку дослідників, прикметники є одним з основних шарів лексики, призначених для вираження оцінки [Вольф 1985: 6]. Відзначається також той факт, що в морфологічному відношенні прикметники найбільш схильні до придбання оценочности, що пов'язане з їхньою категоріальною сутністю (атрибутивністю) [Солганик 1981: 34]. Про важливу роль прикметників у вираженні оцінки говорить і те
, що в рамках газетно-публіцистичного стилю до основної функції прикметника (вираження ознаки) нерідко приєднується функція оцінки якості, що виражається прикметником. Вибір прикметників в атрибутивній функції як предмет нашого дослідження був також обумовлений тією важливою роллю, яку вони грають у мові новин, згідно даним корпусних досліджень у рамках роботи над словником 'Longman Grammar of Spoken and Written English' ([LGSWE 2000]) на матеріалі британського й американського варіантів сучасної англійської мови показали, що в порівнянні з розмовним мовленням і художньою літературою в текстах новин і науковій літературі спостерігається найвища частотність уживання іменників і прикметників (у порівнянні із частотністю вживання дієслів і прислівників) [LGSWE 2000: 65]. Дослідники вказують на те, що в новостних текстах британських ЗМІ словосполучення, побудовані по моделі "прикметник + іменник", є синтаксичними з'єднаннями найпоширенішого типу [Добросклонская 2005: 84, 127]. Однак, відповідно до мет теперішнього дослідження бóльшее увага була приділена семантиці прикметників і навколишнього їхнього контексту, чим класифікації структурних типів словосполучень (докладніше про типи див. у роботах О. С. Ахмановой, Т. Г. Добросклонской, А. И. Смирницкого й О. С. Ахмановой, С. Г. Тер-Минасовой, A. W. Groot). В основу теперішнього дослідження була покладена класифікація оцінних значень Е. М. Вольф [Вольф 1985]. Ми розділяємо точку зору цього дослідника на те, що "оцінна модальність визначається висловленням у цілому, а не окремими його елементами" [Вольф 1985: 11]. Однак оскільки однієї із завдань нашого дослідження є одержання кількісних даних про діл атрибутивних дескриптивних, обще - і частнооценочних прикметників у британському політичному медиа-дискурсе новин, аналізувалася саме семантика прикметників (на основі словникових дефініцій і кал), але з обов'язковим обліком контексту. Оскільки мова газети тяжіє до економічності, однієї з характерних рис новостних матеріалів є використання багатокомпонентних словосполучень. Необхідно відзначити, що в ході дослідження кожне вживання прикметника фіксувалося й ураховувалося окремо поза залежністю від кількості компонентів синтаксичного з'єднання, частиною якого є даний прикметник (У таких випадках аналізований прикметник виділений у прикладах підкресленням: наприклад, Normal financial arrangement.). У пропонованому дослідженні не аналізувалися прикметники, що входять до складу власних імен (наприклад, прикметник Daily у назві газети The Daily Telegraph), і прикметники в номінативній функції (наприклад, прикметник Lucky у заголовку новостного матеріалу Cleared but lucky The Guardian 2006, March 3). Прикметники, що втримуються в обраних газетних матеріалах, в атрибутивній функції були згруповані відповідно до класифікації прикметників, заснованої на принципах класифікації в роботі Е.

М. Вольф [Вольф 1985]. Таким чином, у теперішній роботі були розглянуті наступні групи прикметників: 1) дескриптивні прикметники (далі: ДП); 2) прикметники-атрибути загальної позитивної оцінки (далі: ОП+); 3) прикметники-атрибути загальної негативної оцінки (далі: ОП-); 4) прикметники-атрибути приватної позитивної оцінки (далі: НП+); 5) прикметники-атрибути приватної негативної оцінки (далі: НП-).

Якщо знак оцінки того або іншого прикметника обумовлений контекстом його вживання, цей прикметник позначений у теперішній роботі як "КЧП+" (прикметник з контекстуально обумовленим значенням приватної позитивної оцінки) або "КЧП-" (прикметник з контекстуально обумовленим значенням приватної негативної оцінки). У випадку контекстуально обумовленого значення прикметника в таблицях і прикладах у теперішній роботі поруч із цим прикметником ставиться символ (ДО): наприклад, secretive (ДО). По справедливому зауваженню В. Т. Титова, "у цей час актуальним є синтезування квалитативной і квантитативної традицій дослідження мови, використання кількісних методів в інтересах вивчення якісних параметрів мови й перевірка якісних методів і змістовних суджень кількісними даними" [Титов 2005: 5]. Завданням пропонованого дослідження є визначення в британському політичному медиа-дискурсе новин наступного кількісного параметра: частка прикметників-атрибутів зазначених вище груп (тобто (ДП), (ОП+), (ОП-), (НП+), (НП-)) стосовно сукупної кількості прикметників в атрибутивній функції в даному типі дискурса (у відсотках). Для цього звернемося до аналізу семантики прикметників-атрибутів у рамках досліджуваного типу дискурса: спочатку на матеріалі конкретного медиа-тексту, а потім - на матеріалі комплексу медиа-текстів на тему, умовно названу нами, 'Education Bill' ("Законопроект про утворення").

Узимку 2006 року в британському уряді розглядався новий законопроект лейбористів про утворення. Однієї з основних цілей пропонованої реформи є підтримка незалежних державних загальноосвітніх шкіл (Independent state secondary schools або Independent trust schools). Відповідно до законопроекту, нові школи будуть самостійно вести свої справи за підтримкою бізнесменів, батьківських рад і релігійних організацій. Такі школи стануть власниками землі, активів, а також зможуть впроваджувати свою політику прийому нових учнів. У партії лейбористів відбувається розкол стосовно цього законопроекту, і це веде до внесення в нього виправлень, але може також стати причиною недоліку голосів лейбористів при голосуванні по проекті закону в палаті громад. Не виключено, що правлячої партії (лейбористам) прийде розраховувати на голоси членів партії консерваторів, щоб проект закону був затверджений парламентом Розглянемо, як розподілилися досліджувані нами типи прикметників у політичному медиа-дискурсе новин, на матеріалі одного з медиа-текстів на тему 'Education Bill' - Kelly 'confident' over school reforms bill The Independent, 28 February 2006 (By Andrew Woodcock, PA). Хотілося б відзначити особливе значення заголовка й кінцівки в даному матеріалі. По-перше, під сумнів ставиться впевненість міністра утворення г-жи Келли в успіху законопроекту: журналіст ставить прикметник confident ("упевнений") у лапки й виносить його в заголовок - Kelly 'Confident' over school reforms bill. По-друге, матеріал завершується великою цитатою з мовлення однієї з жінок-парламентаріїв із числа "заднескамеечников".

Вона також виявляє непевність в успіху пропонованого закону в застосуванні до шкіл: Indeed, removing powers from the local authorities, who are there to act in the interest of the whole community, is not likely to achieve success for areas which need more support. "I think that is The big question mark hanging over this." Цікавий також той факт, що, висловлюючись за пропонованого законопроекту, г-жа Рут Келли неодноразово використовує прикметники позитивної оцінки, включаючи досить рідке в політичному дискурсе новин загальоцінний прикметник good.

Не виключено, що в цьому випадку ми маємо справу із прикладом гендерної преференції у виборі прикметника good для вираження позитивної оцінки законопроекту на відміну від інших прикметників, як, наприклад, Successful або Fair. Отже, перелічимо дескриптивні прикметники в атрибутивній функції (у складі словосполучень), використовувані в новостном медиа-тексті Kelly 'confident' over school reforms bill The Independent, 28 February 2006 (By Andrew Woodcock, PA): Secondary schools, academic selection, a new generation, independent "trust" schools, key proposals, local (2) authorities, new schools, new breed, former party leader, a large group, an alternative set, the Labour-dominated House of Commons, public attack, new community schools, the original measures, last night, general direction, the last nine years, the vast majority, educational proposals, local community, local authorities, whole community, the big question mark (Разом: 25 прикметників, або 67,56% від сукупної кількості використаних у даному медиа-тексті прикметників-атрибутів). В аналізованому медиа-тексті було зареєстровано два випадки вживання прикметників загальної позитивної оцінки, тобто ОП+ =5,4% від сукупної кількості використаних у даному медиа-тексті прикметників-атрибутів: A Good Bill, Good schools. Прикметники загальної негативної оцінки, однак, у даному медиа-тексті не були використані жодного разу, тобто ОП - =0%. До частнооценочним прикметників-атрибутам, використовуваним у новостном медиа-тексті Kelly 'confident' over school reforms bill (The Independent, 28 February 2006) можна віднести наступні - НП+: Legal (ДО) force, Clear and Robust framework, Higher standards, Every (ДО) child, Every (ДО) (2) school (разом: 7 прикметників, тобто НП+=18,91%); НП-: A Highly-unusual (ДО) Public attack, Disadvantaged communities, Low-achieving areas (разом: 3 прикметників, тобто НП - =8,1% від сукупної кількості використаних у даному медиа-тексті прикметників-атрибутів). Значення, у яких використовуються деякі частнооценочние прикметники-атрибути в даному медиа-тексті, а також знак оцінки, для вираження якої вони використовуються, можуть бути прокоментовані наступним образом Прикметник Clear використаний в аналізованому випадку для характеристики законопроекту по утворенню і є частиною цитати з мовлення міністра утворення Рут Келли, що відстоює цей законопроект: The Bill now provided the "Clear and Robust framework which will ensure equity as well as excellence" which her colleagues were looking for. Прикметник Robust є частиною тої ж цитати й також використано для вираження позитивної оцінки законопроекту г-жой Рут Келли. Порівн.

дефініції: Clear Adj 3 easy to hear, read, or understand [LDELC 1992: 225]; Robust Adj 2 Euph using string arguments; forceful and effective: Rather robust criticism | a robust defence of the Administration's record [LDELC 1992: 1137]. Отримані кількісні дані про частотність використання прикметників-атрибутів у медиа-тексте Kelly 'confident' over school reforms bill (The Independent, 28 February 2006) дозволяють укласти, що відповідно до загального для новостних матеріалів тенденцією в сьогоденні медиа-тексті серед всіх використаних прикметників-атрибутів переважають дескриптивні прикметники-атрибути (ДП=67,56%). Однак необхідно відзначити, що в даному медиа-тексті використана значна кількість прикметників приватної позитивної оцінки - біля однієї п'ятої від сукупної кількості прикметників-атрибутів у даному медиа-тексті (ЧП+=18,91%; наприклад, Legal (ДО) force, Robust framework). Це свідчить про те, що автор даного газетного новостного матеріалу досить відкрито виражає оцінку подій, осіб або явищ, описаних у даному медиа-тексті Аналіз кількісних підрахунків показав, що в досліджених медиа-текстах на тему 'Education Bill' прикметники-атрибути розподілилися відповідно до прийнятого в даній роботі класифікації в такий спосіб: ДП =72,47%; ОП+ =4,26%; ОП - =0,55%; НП+=15,47%; НП - =7,26% (від сукупної кількості прикметників-атрибутів, використаних у досліджених медиа-текстах). Таким образом, у політичному новостном дискурсе британських національних щоденних газет про реформу утворення й введення нового типу шкіл дескриптивні прикметники в атрибутивній функції переважають над обще - і частнооценочними в 2,63 рази (ДП=72,47%; сума часток обще - і частноооценочних прикметників становить 27,53%=4,26%+0,55%+15,47%+7,26%). Це свідчить про прагнення авторів новостних матеріалів до об'єктивного опису дебатів у британському парламенті із приводу реформи утворення - принаймні, про порівняно низьку частотність використання обще - і частнооценочних прикметників-атрибутів Прикметники приватної позитивної оцінки переважають над прикметниками приватної негативної оцінки в 2,13 рази (НП+=15,47% і НП - =7,26%), що почасти обумовлено великим цитуванням політиків, що висловлюються на користь пропонованого законопроекту: порівн., наприклад, Successful schools, able middle class pupils, Sensible colleagues ('Tories may hold key to vote as Blair stands firm against rebels' The Guardian, 1 March 2006). Ця ж тенденція простежується при порівнянні кількості використовуваних прикметників-атрибутів загальної позитивної й загальної негативної оцінки в рамках досліджуваного політичного медиа-дискурса новин. Однак, незважаючи на те, що кількість атрибутивних прикметників загальної позитивної оцінки, перевищує кількість прикметників загальної негативної оцінки практично в 8 разів (ОП+=4,26% і ОП - =0,55%), сукупна їхня кількість (ОП+ + ОП - =4,26%+0,55=4,81%) незрівнянно менше кількості дескриптивних прикметників-атрибутів (72,47%) і сукупної кількості частнооценочних (див. параметр (1): НП+ + НП - =15,47%+7,26%=22,73%) прикметників.

Отже, у даному комплексі медиа-текстів зберігається тенденція до мінімального використання загальоцінних прикметників: наприклад, Best interests of pupils 'Schools Bill published with a complete absence of trust' (The Times, 1 March 2006), A "timid step in the Right direction" 'Tories may hold key to vote as Blair stands firm against rebels' (The Guardian, 1 March 2006). Проведене дослідження дозволяє зробити деякі висновки. Аналіз показав, що в британському політичному медиа-дискурсе новин на тему законопроекту про утворення кількість використовуваних дескриптивних прикметників в атрибутивній функції значно перевершує кількість обще - і частнооценочних прикметників-атрибутів (в 2,6 рази).

При цьому загальоцінні прикметники (Good, bad і їхні синоніми) в атрибутивній функції практично не використовуються, що обумовлено одним з основних вимог, пропонованих до журналістів при написанні новостних матеріалів, - зберігати об'єктивність викладу фактів. В атрибутивній функції частнооценочние прикметники значно частіше загальоцінних використовуються в дослідженому британському політичному медиа-дискурсе новин у силу зазначених особливостей жанру. Література Баранів А. Н.

і ін. Політичний дискурс: методи аналізу тематичної структури й метафорики / Баранів А. Н., Михайлова О. В., Сатаров Г. А.

, Шипова Е. А. - М.

: [Фонд ИНДЕМ], 2004. - 94 с. Вольф Е. М. Функціональна семантика оцінки. - М.: Наука, 1985.

- 228 с. Голованова Г. А. Засобу масової інформації Великобританії Вісник Моск. ун-та.

Сірий. 10. Журналістика. - 2005. - № 5. - С.

13-19. Городникова М. Д. і ін. Лінгвістика тексту й навчання ознайомлювальному читанню в середній школі: Посібник для вчителя / М. Д. Городникова, Н.

И. Супрун, е. Б. Фигон і ін. - М.

Освіта, 1987. - 160 с. Дейк Т. А. ван. Структура новин у пресі Дейк Т. А.

ван. Мова. Пізнання. Комунікація: Сб. робіт / Пер. с англ. яз.

, сост. В. В. Петрова; Під ред. В. И. Герасимова; Вступ.

ст. Ю. Н.

Караулова й В. В.

Петрова. - М.

: Прогрес, 1989. - С. 228-267. Добросклонская Т. Г. Питання вивчення медиатекстов (досвід дослідження сучасної англійської медиаречи).

- Изд. 2-е, стереотип. - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 288 с. Михайлов С.

А. Журналістика Сполучених Штатів Америки. - Спб.: Изд-У Михайлова В. А., 2004.

- 448 с. Соколів В. С., Виноградова С. М. Періодична преса Великобританії: Уч. сел.

- Спб.: Изд-У З.-Петерб. ун-та, 2000. - 112 с. Солганик Г. Я.

Лексика газети: Уч. сел.

по спец. "Журналістика". - М.: Висш. Школа, 1981.

- 112 с. Шейгал Е. И. Семіотика політичного дискурса: Автореф. дисс. … буд. філол.

н. - Волгоград, 2000. - 32 с. Glasgow University Media Group. More Bad News / Peter Beharrell et.

al. London: Routledge and Kegan Paul, 1980. - [xviii], 483 p. Graber D., McQuail D., Norris P. Introduction: Political Communication in a Democracy The Politics of News: The News of Politics / ed.

by D. Graber, D. McQuail, P. Norris. - Washington, D. C.: CQ Press, 1998.

- P. 1-16. McLeod J. M., Kosicki G.

M., McLeod D. M. The expanding boundaries of political communication effects Media Effects: Advances in Theory and Research / Ed.

by Bryant J. and Zillmann D. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1994. van Dijк T. A.

How 'They' hit the headlines. Ethnic minorities in the press Discourse and Discrimination / G. Smitherman-Donaldson & T. A. van Dijk (Eds.) - Detroit, MI: Wayne State University Press, 1988a. - P.

221-262. van Dijк T.

A. News Analysis. Case studies of international and national news in the press. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988b.

Словники LDELC - Longman Dictionary of English Language and Culture. - Longman Group UK Ltd.

, 1992 - [F32], 1528, [B27] p. LGSWE 2000 - Longman Grammar of Spoken and Written English / Douglas Biber... [et al.]; foreword by Randolph Quirk. - 3rd impression. - Pearson Education Limited, 2000. - [xxviii], 1204 p.

Если домашнее задание на тему: » Щипицина – Співвідношення дескриптивних і оцінних прикметників у британському політичному медиа-дискурсе оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.