Толста — Стереотип і картина миру

С. М. Толста СТЕРЕОТИП І КАРТИНА МИРУ (етнолингвистика. Ономастика. Етимологія. Матеріали міжнародної наукової конференції. - Єкатеринбург, 2009. - С.

262-264) На своєму шляху від соціології (соціальної психології) до когнітивної лінгвістики й етнолингвистике поняття стереотипу перетерпіло істотні зміни, що торкнулися як його зміст, так і форму й обсяг. У загальному виді характер і вектор цих змін можна визначити як розширення границь. Якщо в соціології поняття стереотипу ставилося майже винятково до етнічним, соціальним, професійним і ін. груп людей («Німці акуратні», «Китайці працьовиті», «Мати турботлива» і т.п.), то в когнітивній лінгвістиці й потім в етнолингвистике воно стало застосовуватися стосовно будь-яких сутностей (предметам, явищам, подіям, особам, тваринам, рослинам і т.д.

), з якими людина стикається у своїй пізнавальній і практичній діяльності і які одержують позначення в мові (Х. Патнем, Е. Бартминьский). Якщо спочатку стереотип розумівся як деяка «суб'єктивна» добавка до «об'єктивного» образу об'єкта, а мовний стереотип - як коннотативная (оцінна) добавка до лексичного значення слова (акуратністю не вичерпується образ німця й значення слова Німець), що відбиває колективну думку про відповідний денотат, то згодом стереотип став трактуватися як цілісна «наївна теорія» об'єкта (предмета, особи або явища), що включає не тільки оцінні (коннотативние, інтегральні), але й категоріальні (ідентифікуючі) ознаки («ідея про те, як виглядає якийсь Х, як він діє, який він» - Бартминьский), тобто відповідно до широко лексичного значення, що розуміється (когнітивною дефініцією) слова.

При вузькому (соціологічному) розумінні стереотип мав вигляд судження (думки) про групи осіб або їхнього представників, стереотип у широкому змісті розуміється як якась ментальна (семантична) сутність, що може одержувати вираження в різноманітних язикових формах (лексичному значенні слова, його словотворчих і семантичних дериватах, сполучуваності, кореляції з інакше кажучи, етимології, фразеології, граматичних властивостях). Проте експлікація стереотипу в етнолингвистике (когнітивна дефініція) являє собою сукупність суджень про предмет, реконструйованих на базі всіх язикових даних (наприклад, стереотип сонця може бути представлений судженнями: «Сонце - саме яскраве світило», «Сонце висвітлює й зігріває землю», «Сонце сходить ранком і заходить увечері», «Сонце - джерело життя», «На сонце не можна показувати пальцем» і т.д.), а язикова картина миру - як «укладена в мові інтерпретація дійсності, яку можна представити у вигляді комплексу суджень омире. Це можуть бути судження, або закріплені в самій мові, у його граматичних формах, лексиці, клішованих текстах (наприклад, прислів'ях), або имплицированние формою й текстами мови» (Бартминьский). Таке (широке) розуміння стереотипу лежить в основі концепції люблинского «Словника символіки і язикових стереотипів», порівн. визначення, дане автором концепції проф.

Е. Бартминьским: «Я розумію стереотип широко, як суб'єктивно детерміноване подання про предмет, що охоплює як описові, так і оцінні ознаки, а також є результатом інтерпретації дійсності в рамках соціальних пізнавальних моделей».

Перші томи, що вийшли, словника включають статті, присвячені елементам космосу (сонце, місяць, зірки, небо й ін.) і природним елементам (земля, вода, камінь, метали й др. ), вони покликані відтворити відповідні фрагменти язикової картини миру. У перспективі такі стереотипи, подібно пазлам, повинні зложитися в якийсь цілісний образ. В етнолингвистической концепції Е.

Бартминьского докладно розроблена методика експлікації стереотипів. Однак у ній, як і в інших роботах когнітивного напрямку, мова йде лише про «предметні сутності», елементах миру, стереотипи яких реконструюються шляхом вирахування всіх «предикатів» досліджуваного предмета, тобто його властивостей, ознак, дій, станів, відносин і т.д. Як докладно не були б обчислені й інтерпретовані значеннєві параметри кожного «предмета» і як повним не було би охоплення (набір) цих «предметів», складена з їхніх стереотипів картина неминуче буде страждати неадекватністю - вона буде плоскої, двовимірної, статичної й атомарної. Для того щоб картина миру була адекватної нашому сприйняттю, вона повинна бути об'ємної, принаймні тривимірної, ієрархічно впорядкованої, динамічної й системно організованої, а це вимагає включення в неї не тільки «предметних», але й «предикатних» сутностей При «предметному» розумінні стереотипів картина миру виглядає площиною, заповненої предметами, подібно карті з нанесеними на неї плямами континентів, океанів і морів. У дійсності що пізнає й категоризирующий мир людин становить собі подання не тільки про предмети і явища і їхні властивості, але й про самі ці властивості, властивим різним предметам і тому наділених у певному змісті що систематизує (категоризирующей) функцією. Він не тільки бачить, що трава зелена, а кров червона, але й робить висновок про те, що таке Зелений (зелень) і Червоний (червоність) і які ще предмети цією властивістю володіють; не тільки знає, що людина й тварина народжується й умирає, але й створює деякий стереотип (образ, концепт) народження й умирання. У картині миру повинен бути присутнім образ того, що таке Ходити або Бігти, плавати і Літати, що таке Завжди і Раптом, що таке Час і Порожнеча і т.

буд. Якщо образ (стереотип) предмета складається із сукупності характерних для нього властивостей (предикатів), те образ (стереотип) предикатних сутностей (властивостей, дій, станів і т.д.) складається з їхніх просторово-тимчасових характеристик і їхнього предметного втілення або наповнення, тобто типових для них суб'єктів, об'єктів, адресатів, інструментів, ресурсів і т.д.

«Предикатні» стереотипи (включаючи абстрактні поняття типу «гра», «гнів», «краса» і т.п.) вимагають розробки особливої методики їхньої експлікації й інтерпретації. Деякий досвід щодо цього є й у лінгвістичній (московська семантична школа, лексична типологія), і в етнолингвистической (словник «Слов'янські стародавності») дослідницької практиці , оптові поставки

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе