Крисин – Евфемізми в сучасного російського мовлення


Л. П. Крисин ЕВФЕМІЗМИ В СУЧАСНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ (Русистика. - Берлін, 1994, № 1-2. - С. 28-49) Попередні зауваження Звертаючись до теми "евфемізми", дослідник змушений залучати до аналізу не тільки самі евфемістичні вираження, але й те соціально-культурне й мовне тло, на якому виникає нестаток в евфемізмах. Для повноти картини доводиться згадувати такі реалії й таку лексику, які звичайно перебувають поза полем уваги мовознавців. Як у носія літературної мови й просто людини, що випливає певним культурним нормам, це й у самого дослідника може викликати внутрішнє неприйняття й протест, однак як безсторонній спостерігач, що фіксує все, що відбувається в мові, вона зобов'язаний вивчати й такого роду "неприємні" факти.

Це зауваження служить попередженням читача про те, з якого роду лексичним матеріалом йому доведеться зштовхнутися при читанні цієї статті, і, одночасно, вибаченням перед ним, якщо при знайомстві із цим матеріалом він відчує якийсь моральний дискомфорт. У сучасного російського мовлення досить чітко проявляються дві протилежні тенденції: до огрубіння мовлення й до її евфемизации. Укажу лише деякі штрихи, що характеризують першу тенденцію, подскольку докладний її аналіз не входить до завдання даної статті. На лексичному рівні огрубіння виражається, зокрема, у збільшенні вживаності грубо-просторічних і жаргонних слів і виражень типу Сука, Сволота, Падло, Гад, Покидьок, Негідник і під., Отмазаться, Вішати локшину на вуха (Президент Отмазался від неприємного питання; Досить Вішати нам локшину на вуха! - з мовлень депутатів Верховної ради Росії) і т.

п., причому не тільки в усно-побутовій сфері, але й у деяких жанрах письмового й публічного мовлення, у радіо - і телепубліцистиці (сл. слововживання відомого телерепортера А. Невзорова). Одним із проявів волі слова, що наступила на рубежі 90-х років, стало зняття заборони на вживання обсценной лексики як у художніх і напівхудожніх текстах (порівн., напр.

, прозу Юза Алешковского, Венедикта Ерофеева, е. Лимонова й нек. др. ), так і в різних жанрах побутово-побутового й публічного мовлення, у тому числі й розрахованої на масового адресата: матірні слова нерідкі в сучасних фільмах, у телевізійних передачах, газетних і журнальних статтях. Як влучно виразилася З. Кестер-Тома, "недруковане" слово стало "друкованим" ( Кестер-Тома, 1993, 26).

Показовим також представляється зменшення вплив полових розходжень між мовцями на використання подібної лексики: грубі вираження й слова, включаючи матірні (переважно в їх експресивній, а не номінативній функції), уживаються й чоловіками, і жінками. При цьому соціальні обмеження тут не дуже істотні: таке слововживання, за нашими спостереженнями, характерно не тільки для робітничого середовища (де воно издавно є постійним атрибутом мовної комунікації), але й, наприклад, для акторської, письменницької, журналістської. Правда, зберігаються обмеження, пов'язані з типом адресата: обсценная лексика вживається більш вільно в середовищі, однорідної по підлозі й віку, чим у гетерогенній (тобто, напр. , жінка-однолітки в спілкуванні один з одним більш вільно використовують мат, ніж при спілкуванні в змішаних компаніях і тим більше при звертанні до чоловіків). Знижується й віковий поріг у вживанні мата: багато підлітків і навіть 12-літні школярі вільно використовують матірні слова й вираження й в однорідній і в різнорідній по підлозі середовищу однолітків.

Відбуваються зміни в нормативному статусі ряду слів і лексичних груп Так, слова, що позначають деякі фізіологічні відправлення, раніше мали надзвичайно обмежені рамки вживання (порівн. дієслова Какать, Писати - у дитячого мовлення й при звертанні дорослих до маленької дитини); тепер вони можуть фігурувати й у письмових текстах, расчитанних на масового адресата (порівн. заголовок замітки в газеті "Московський комсомолець", 1992: Откакались...

). Якщо раніше все, що пов'язане з відносинами підлог, у неспеціальному мовленні позначалося натяками, за допомогою евфемізмів (Зв'язок, близькі, інтимні відносини, жити з ким-небудь і - більше прямий зворот - Спати з ким-небудь і т.п.), то тепер не тільки в повсякденному мовленні, але й у засобах масової інформації вживаються слова Трахкати, Трахкатися (багатьом представникам молодого й середнього покоління мовець по-російському ці слова представляються вдалою евфемістичною заміною нелітературних дієслів коитальной семантики), Скінчити, Давати (порівн.

у репліці повії у фільмі "За останньою рисою", 1991): - Хочеш, я тобі прямо тут Дам безкоштовно? або глибокодумний початок газетної статті (в "Московському комсомольці"): У наших дівчин відсутня культура Давания). Змінився й нормативний статус деяких медичних термінів: ряд термінів, пов'язаних з половою сферою й раніше вживалися в сугубо спеціальних текстах або у вузько-професійному середовищі (типу Коитус, Оргазм, Клітор, Пенис, Ерекція і під.), зараз досить вільно використовується в неспеціальному мовленні - у газетній статті, радіо - або телепередачі, у побутовому мовленні Крім лексичних особливостей ряду жанрів сучасного російського мовлення, можна відзначити деякі інтонаційні властивості її, що свідчать про огрубіння звичних форм спілкування. Так, у певних соціально-професійних і вікових групах (наприклад, серед торговельних працівників, працівників служб побуту, готельного сервісу, медсестер, друкарок, у середовищі робочої молоді, учнів професійно-технічних училищ, старшокласників загальноосвітніх шкіл) грубої, із традиційної точки зору, є інтонація звичайного інформативного діалогу (як в "своїй" середовищі, так і в розмовах зі сторонніми). Взагалі, якщо користуватися не строго лінгвістичними термінами, а оцінними, у наші дні надзвичайно високий Рівень агресивності у мовному поводженні людей.

Починаючи з побутових розмов сусідів по будинку й перепалок у магазинних чергах і кінчаючи мітингами на площах і дебатами в парламенті, що звучить мовлення характеризується такими рисами, як твердість в оцінці поводження співрозмовника (зумовлююча вибір відповідних оцінних засобів), крайня негативна експресивність під час обговорення того, із чим не згодний мовець, збуджений, нерідко ворожий тон мовлення й т.п.). Незвичайно активізувався жанр мовний Інвективи, що використовує різноманітні засоби негативної оцінки поводження особистості адресата - від експресивних слів і зворотів, що перебувають у межах літературного слововживання, до грубо-просторічної лексики (див. про це, зокрема, Жельвис, 1992). Всі ці особливості современеной усної й, почасти, книжково-письмового мовлення - наслідок негативних процесів, що відбуваються у внеязиковой дійсності; вони тісно пов'язані із загальними деструктивними явищами в області культури й моральності евфемизация мовлення Деякою мірою протилежним по характері, цілям і результатам використовуваних засобів є процес евфемизации мовлення, також досить характерний для сучасного її стану.

Як здається, для процесу евфемизации істотні наступні моменти: 1) Оцінка мовцям предмета мовлення як такого, пряме позначення якого може бути квалифицировано - у даному соціальному середовищі або конкретному адресаті - як брутальність, різкість, непристойність і т.п.; як видно, лише певні об'єкти, реалії, сфери людської діяльності й людських відносин можуть викликати подібну оцінку - інші із цього погляду "нейтральні"; тому евфемизации піддається не всяке мовлення, а мовлення, пов'язана з певними темами й сферами діяльності (див.

про це нижче); 2) підбор мовцям таких позначень, які не просто зм'якшують ті або інші гадані брутальні слова й вираження, а Маскують, Вуалюють суть явища; це особливо ясно видно на прикладі семантично розпливчастих медичних термінів типу Новотвір замість страхаючого Пухлина або іншомовних - тому не всім зрозумілих - термінів типу Педикулез замість Вошивість і під. , а також у використанні слів з "дифузійною" семантикою: Відомий, Певний, Належний, Спеціальний і т.п. (див. про це нижче); 3) залежність уживання евфемізму від контексту й від умов мовлення: чим жорсткіше соціальний контроль мовний ситуації й самоконтроль мовцям власного мовлення, тим більше ймовірна поява евфемізмів; і, навпроти, у слабко контрольованих мовних ситуаціях і при високому автоматизмі мовлення (див.

спілкування в сім'ї, із друзями й т.п.) евфемізмам можуть волітися "прямі" позначення, або дисфемизми (про поняття соціального контролю в процесах мовного спілкування див. Крисин, 1989, 139); 4) соціальна обумовленість подання про те, що може бути евфемізмом: те, що в одному середовищі розцінюється як евфемізм, в іншій може одержувати інші оцінки (див. нижче). Теми й сфери евфемизации Оцінка мовцям того або іншого предмета мовлення з погляду пристойності / непристойності, брутальності / увічливості звичайно буває орієнтована на певні теми й на сфери діяльності людей (або відносин між ними).

Традиційно такими темами й сферами є: - деякі фізіологічні процеси й стани; порівн. Звільни ніс! - замість Висякай!; Звільнити кишечник; Нездужання (про менструацію); Вона чекає дитину (замість: Вона вагітна) і ін.; - певні частини тіла, пов'язані з 'тілесним низом'; об'єкти цього роду такі, що й непряме, евфемістичне їхнє позначення в побутового мовлення сприймається більшістю як не цілком пристойне - порівн., напр., просторічні й жаргонні позначення чоловічого члена: Кінець, Ціпок, Інструмент, Апарат, Прилад, Ковбаса, Балда, Вафля, Банан і мн. ін.

або жіночої піхви: Дірка, Шпара, Балія, Лохмушка, Мочалка, Скарбничка і мн. др. (див.

Балдаев і ін., 1992, 314); серед медиків, як відомо, для цих цілей використовується латинь; - відносини між підлогами; порівн.: Перебувати в близьких, інтимних відносинах, в інтимному зв'язку, фізична близькість; просторічне вживання дієслів Зустрічатися, Дружити, Гуляти (з ким-небудь); У нас із ним нічого не було - мається на увазі фізична близькість, і т.п.; - хвороба й смерть: Нездужання, Погано себе почувати замість Боліти, Хворіти; Вона зовсім погана про безнадійно хворий, Пішов від нас, його не стало замість Умер; Кончина замість Смерть; Летальний результат як медичний евфемізм, що заміняє "занадто пряме" Смерть, і ін. Теми смерті й похорону, якщо ці події актуальні (або збігаються з моментом мовлення, або відділені від нього невеликим проміжком часу), вербализуются майже винятково за допомогою евфемізмів Порівн. Померти і устар. і простий.

Скінчитися, Покійний, Х-А не стало, Немає більше з нами; Зрадити землі (але не Закопати!); дії установ, що займаються організацією похорону, в офіційній мові позначаються розпливчастим і евфемістичним по своєї природі зворотом Ритуальні послуги. Порівн. також у мовленні медиків: Втратити хворого, тобто допустити, щоб хворий умер, не впоратися із хворобою; Діти йдуть (у значенні 'умирають'). Ці сфери евфемизации можна назвати Особистими; вони стосуються особистого життя й особистості мовця, адресата й третіх осіб. Крім того, явище евфемизации спостерігається й у різних сферах Соціальної життя людини й суспільства. Важливо підкреслити, що в сучасних умовах щонайболючіше розвиток одержують саме способи й засоби евфемизации, що зачіпають соціально значимі теми, сфери діяльності людини, його відносин з іншими людьми, із суспільством, із владою.

Евфемізми в соціальних сферах діяльності людини Розглянемо цього роду евфемізми, характеризуючи (1) мети евфемизации; (2) сфери соціального життя, у яких частіше, ніж в інші, використовуються евфемістичні язикові засоби; (3) язикові способи й прийоми евфемизации; (4) соціальні розходження між мовцями в створенні й використанні евфемізмів. Мети евфемизации мовлення 1. Основна мета, що переслідується мовцями при використанні евфемізмів у соціальних і міжособистісних відносинах, - прагнення уникати комунікативних конфліктів і невдач, не створювати в співрозмовника відчуття комунікативного дискомфорту . В евфемізмах цього роду інакше, у більше ввічливій формі - у порівнянні з іншими способами номінації - називають об'єкт, дія, властивість. Порівн., напр., що вживаються у функції своєрідних термінів слова Слабослишащий замість Глухий, Невидющий замість Сліпий, а також висловлення типу Вона недочує, Він накульгує про сильно, що кульгає людині, Так щось я приболів - температура під сорок, і т.

п. Канцелярський штамп Заслужений відпочинок (Спокій) у сполученні Піти (Проводити) На заслужений відпочинок (Спокій) відчувається мовцями як більше ввічливе вираження, чим слово Пенсія, особливо якщо воно вживається в присутності особи, про яке мова йде (очевидно, тому, що слово Пенсія може викликати в адресата небажані асоціації із соціальною ущербністю). Порівн. випадки більше індивідуальних евфемізмів подібного роду: - Присядьте, прошу вас, Присядьте - от ті, на балконі, гості! (Головуючий на з'їзді народних депутатів, квітень 1992 р.) - тут словоформа Сядьте розцінюється мовцям, видимо, як недостатньо ввічлива; - Це плаття вас... е-е...

Взрослит (мовець уник слова Старить); - Ти став якийсь... - Дорослий - так зараз говорять, щоб не сказати: Старий. - (Сміх) Так-Так (Запису усного мовлення, 90-е роки).2. Більше специфічної - у соціальному змісті - є інша мета евфемизации: Вуалирование, Камуфляж істоти справи. Евфемістичні засоби, використовувані для цієї мети, досить різноманітні й характерні, як здається, саме для нашої язикової дійсності. Причина цього - у загальній облудності системи й обслуговуючого її ідеологічного апарата, в остраху розголосу непорядної або антигуманної діяльності. Недарма камуфлирующие найменування найбільш частотні при описі того, що треба приховувати: життя табору або в'язниці, роботи оборонних підприємств, а в недавнім минулому - схованої діяльності верхівки комуністичної партії й держапарату, роботи ЧК - ОГПУ - НКВД - МГБ - КДБ, які одержали стійке евфемістичне найменування Компетентні органи. Наприклад, табір або в'язниця в адміністративно-діловому жаргоні називається установа (У цю установу надійшло багато нових людей. - Телебачення, 27.8.1991, інтерв'ю із працівниками МВС); сполученням Окремо варте приміщення позначається штрафний ізолятор у таборі (см. у повісті Л.

Розгону "Непридумане"); слово Наглядач останнім часом витиснутий більше мрячним і не настільки одіозним Контролер; замість слова Агент або пейоративного Стукач говорять Інформатор або Доброзичливець (ср. у мовленні колишнього охоронця И. В. Сталіна - Рибина: Агент незручно говорити, ну, Доброзичливець можна сказати, Доброзичливець. - Телебачення, 12.9.1991); порівн. також: В Обслуговування (так на гебистском жаргоні кликали оперуповноважені свою роботу) дали величезну територію (Комсомольська правда, 29.7.1991). Досить показові також у якості "камуфлирующих" численні найменування з першою частиною Спец-: Спецконтингент (про ув'язнених або засланців), Спецвідділ (а також Особливий відділ у військових підрозділах, у цивільних - Перший відділ, що також є евфемістичним позначенням служби розшуку й цензури), Спецраспределение, Спецсектор, Спецзавдання, Спецполиклиника, Спецхран - як скорочена назва відділу спеціального зберігання книг у бібліотеці, тобто книг, не видаваних читачам без особливого на те дозволу, і т. п.

(див. про цьому Крисин, 1990). Спецакция і просто Акція на цьому жаргоні позначає 'розстріл, приведення у виконання смертного вироку', а словосполучення Вища міраВища міра покарання), евфемистически обозначающее вирок до страти, стало офіційним юридичним терміном (який у просторіччі й арготичному вживанні стягся до Вишка і Вишак) . Сюди ж примикає вживання, що вуалює, дієслів Нейтралізувати і Знешкодити у контекстах типу: Треба було нейтралізувати охорону ( = 'перебити, знищити'), Після того, як вартовий був знешкоджений... ( = убитий або наведений у стан, коли він не може діяти), Фізичне усунення - замість Убивство (В "Вечернею Москві" з'явилася провокаційна стаття про нібито готується Фізичному усуненні президента. - Телебачення, 20.4.1993) і недо. ін. У військовій мові віддавна вживаються позначення, за допомогою яких від супротивника ховається справжній зміст переданих повідомлень: Господарство у значенні 'військова частина', Огірки у значенні 'снаряди' і т.

п. Ця традиція була сприйнята й при описі діяльності оборонних і всяких інших "закритих" підприємств: Ящик у значенні 'завод, інститут' (Працюю в ящику; Їх розподілили по ящиках - про випускників інституту) - зі сполучення Поштова скринька номер такий-те; Об'єкт - у значенні 'військовий об'єкт' або 'промисловий об'єкт оборонного характеру' (див. численні приклади уживання слова Об'єкт у такому змісті в "Спогадах" А. Д. Сахарова), Виріб - про бомбу, ракету й тому подібної продукції військового призначення: Приїхавши на полігон (для ядерних випробувань), ми довідалися про зненацька виниклій дуже складну ситуацію.

Випробування було намічено в наземному варіанті. Виріб у момент вибуху повинне було перебувати на спеціальній вежі, побудованої в центрі іспитового поля (А. Д. Цукрів Спогаду); Продукт: Продуктом називали начинку для атомних бомб (Телебачення, 18.10.1991). Камуфлирующими є евфемізми, які в недавнім минулому використовувалися для позначення дій і властивостей представників партійного й радянського апарата (будь-якого рівня). Життя усередині партійної верхівки, усередині структур влади повинна була ховатися від непосвячених, і тому повідомлення про ті або інші події в цих сферах буяли досить розпливчастими зворотами типу: Для службового користування - про секретні документи, Розглянуте організаційне питання (це означало, що який-небудь партійний або радянський начальник виведений зі складу керівного органа, знижений у посаді й т.

п.), Були зроблені оргвиводи (позначення репресивних мір, застосованих до якого-небудь функціонера або взагалі працівникові), Поводитися нескромно (про партійного хапугу, коррупционере й т.п.); порівн. також напівжартівливе - але від цього не міняє своєї евфемістичної суті - Життєлюб стосовно до якого-небудь чиновника п'яниці або розпусникові. Яке в чому таке слововживання зберігається й у наші дні, порівн.

: Була відзначена Нескромність голови адміністрації, що використовував своє службове становище в корисливих цілях [тобто хабарничав, торгував державним майном і т.п.] (Радіо, 15.3.1993). Камуфлирующие слова й звороти досить поширені й поза тим специфічним середовищем, що пов'язана з репресивною системою, військово-промисловим комплексом або з відносинами усередині партійних і владних структур До них прибігають у тих випадках, коли пряме позначення об'єкта, дії, властивості, на думку мовця, може викликати небажаний суспільний ефект, негативну реакцію масового адресата, осуд і т.п. Такі, напр., словосполучення Лібералізація цін, Звільнення цін, Упорядкування цін, Вільні ціни у мові сучасної преси, у мовній практиці економістів, представників влади й др. У буквальних своїх значеннях ці сполучення можуть додаватися до будь-яких цін і будь-яких процесів, що відбувають із цінами: зниженню, підвищенню, збереженню на тім же рівні, приведенню їх у порядок, як це треба зі змісту слів Звільнення, Лібералізація, Вільний, Упорядкування. Однак у дійсності вони позначають Ріст цін, Більше високі, чим колись, ціни, але позначають, так сказати, не впрямую, а вуалюючи малоприємне для більшості людей явище. Ср. : Наслідку реформи виявляються у вигляді инициируемой зверху гіперінфляції й безпрецедентного роздування цін на продовольчі й промислові товари першої необхідності, чомусь ніжно названого тут благозвучним ім'ям "Лібералізація" ("Московський комсомолець", 2.2.1992, інтерв'ю з економістом Л.

И. Пияшевой); Під благозвучною назвою Упорядкування цін підвищені ціни на ряд товарів повсякденного попиту (Радіо, 16.10.1991); Указ, що кокетливо називається "ПРО Регулювання цін на деякі види енергопродуктов", насправді значно підвищує ціна на всі нафтопродукти й більшу частину інших видів палива (Телебачення, 20.9.1992). Влада прагне зм'якшити удари, наносимие населенню реформами в галузі економіки. Так, на початку 80-х років талони на одержання цукру, мила й інших товарів першої необхідності, що стали дефіцитними (по торговельній термінології такі товари називаються евфемистично Товарами підвищеного попиту), забезпечувалися лицемірним написом "Запрошення". Дії уряду, спрямовані на підвищення цін, збільшення податків і т.

п., сам же уряд називає досить аморфним за змістом і евфемістичним по суті словосполученням Непопулярні міри. Прагнення сховати зміст явищ проглядається й у таких позначеннях, як воїни-Інтернаціоналісти (про радянських солдатів в Афганістані в 1979-1990 гг.), Дружня допомога братньому афганському народу, Обмежений контингент військ на території цього ж Афганістану (порівн. використання більше прямих номінацій Агресія, Окупація, Окупанти - у радіопередачах Би-Би-Си, "Голосу Америки", радіостанції "Воля"). У зв'язку з розпадом Радянського Союзу й посиленням ворожнечі між деякими, колись "братніми", його народами, повідомлення про криваві події в тих або інших районах Кавказу, Середньої Азії, Прибалтики, Молдавії й др. також нерідко подаються в "вуалирующем", що зм'якшує тоні, для чого використовуються евфемізми типу: Зберігається напруженість (У Нагорному Карабасі Зберігається напруженість.. є вбиті й поранені.

- Радіо, 1991), Постраждати (У боях Постраждало понад сорок чоловік, з них вісім убиті. - Телебачення, 1991), Піти на надзвичайні заходи (У цій обстановці небажано було б Піти на надзвичайні заходи і ввести туди війська - Телебачення, 1991), Непередбачені наслідки (Цей крок азербайджанського уряду може мати Непередбачені наслідки: оглядачі сходяться на думці, що воєнні дії в Нагорному Карабасі уникнути не вдасться. - Радіо, 1990) і т.

п. Напруженість відносин між різними народами й національними групами народжує в людей, що виступають привселюдно (у журналістів, коментаторів, депутатів, політичних діячів і ін.

) острах неточним словом, неспритним вираженням підсилити цю напруженість, мимоволі сприяти міжетнічним розбратам Звідси - крок до помилкової інтерпретації змісту деяких одиниць як занадто прямого, грубого, а самих цих одиниць - як здатних завдати моральної шкоди адресатові або тим, про кого мова йде. Так, з недавніх пор замість однослівного позначення представників народои Кавказу, Середньої Азії й деяких інших регіонів у пресі, по радіо й телебаченню стали вживати описові звороти: Особи вірменської національності (вресто Вірмени), Особа узбецької національності (замість Узбек) і навіть Особи кавказької національності (хоча такої національності, як кавказець, не існує). У деяких випадках такого роду описовими зворотами прагнуть сховати більше вузький зміст, більше конкретний об'єкт, пряме називание якого представляється мовцеві не зовсім зручним, тому що розкриває його справжні погляди, наміри або мети. Так, представники націоналістично настроєних літературних кіл під словосполученням Російськомовні письменники іноді мають на увазі письменників-євреїв; учасники літніх (1992 року) мітингів у будинку Останкінського телецентру спочатку висували вимогу воно було написано на плакатах - "Геть неросійське телебачення!", але незабаром перейшли до більше ясних гасел: "Єврейське телебачення - Ізраїлю!

", "Геть сіонізм в ефірі! і т.п. 3. Третя мета, переслідувана мовцями при вживанні евфемізмів, полягає в прагненні повідомити щось адресатові таким чином, щоб це було зрозуміло тільки йому. Зрозуміло, такого роду зашифрованность повідомлення відносна, і дуже незабаром вона стає мнимої, якщо подібні повідомлення втримуються не в приватній переписці, а публікуються й тим самим робляться доступними для інтерпретації кожному читаючий або слухаючий.

Із цього погляду досить характерні різного роду оголошення, публикуемие в пресі або що вивішуються, так сказати, у самодіяльному порядку на зупинках, у станцій метро, на заборах і стовпах і т.д.

"Міняю трикімнатну квартиру на четирехкомнатную За солідною домовленістю" - тут за словами "солідна домовленість" приховано обіцянка гарна оплатити різницю в площі обмінюваних квартир. Порівн. також більше характерне: "Міняю однокімнатну квартиру на двухкомнатную По дуже гарній домовленості" і навіть "Міняю Луганськ на Москву За дуже гарну домовленість", де в типі керування переглядає модель керування того предиката, що замінений евфемізмом: порівн. платити, плата за що-небудь У сфері, що пов'язана з обміном і одержанням житла, чимало й інших евфемізмів. Кожному, хто впритул зіштовхувався із цієї зухвалі тяжкі відчуття сферою, добре відомо, що, наприклад, перспективна сім'я - це сім'я, у якій батьки перебувають у так званому репродуктивному віці, тобто, простіше говорячи, сім'я, у якій можуть народитися діти. А Перспективна квартира - це щось майже протилежне за змістом і навіть зловісно-нелюдське по суті: квартира, у якій живе старий (і, стало бути, безперспективний у тільки що розглянутому змісті) людин і яка, отже, незабаром звільниться. З вуалированием, прихованням суті повідомлення, що дається, зв'язаний і ще один тип оголошень - дотичних відносин між чоловіками й жінками. Порівн.

наступні приклади: Молода жінка Зробить послуги заможному чоловікові; Струнка, розумна, молода жінка Шукає особистого спонсора; Хочу Карати неслухняну даму; Юнак 20 років Шукає наставницю (оголошення в газеті "Приватне життя", 1992). Виділені слова й звороти - явні евфемізми: вони вживані не в їхніх словникових значеннях, а тих, які хоче виразити адресант; при цьому, щоправда, ці евфемізми погано виконують своє камуфлирующее призначення, тому що їх "таємний" зміст прочитується досить легко (ясно, про який рід послугах мова йде, з якою метою ведуться пошуки особистого спонсора, чому саме повинна навчати юнака 20-ти років його наставниця й чим викликана бажання карати неслухняну даму). Порівн. також специфічне розуміння слова Комплекси у такому оголошенні: На високооплачувану роботу потрібні Дівчини без комплексів (маються на увазі потенційні повії), а також досить конкретне осмислення слова Звички (точніше - словосполучення Шкідливі звички) в оголошенні про наймання на роботу: Підприємству потрібні водії й експедитори. Осіб зі шкідливими звичками і старше 35 років просимо не звертатися (під особами зі шкідливими звичками маються на увазі аматори випити). Сфери соціального життя, у яких використовуються евфемізми 1.

Традиційною сферою, у якій активно вживаються евфемістичні засоби вираження, є дипломатія. Зовсім очевидно, що ті комунікативні завдання, з якими доводиться мати справа дипломатам і політикам, неможливо вирішити, використовуючи лише прямі номінації, обходячись без натяків, натяків, недомовленостей, камуфляжу, тобто - без усього того, для вираження чого як би й призначені евфемізми. Часто мигтючі зараз на сторінках печатки й в ефірі слова й звороти (деякі з них уже згадувалися) типу Піти на надзвичайні заходи, Непередбачені наслідки, конфронтація (стосовно до ситуацій, коли йде війна, хоча й, можливо, локальна), Певні кола, Відповідні інстанції, Миротворчі акції, Принцип взаємності (порівн.: Право "око за око", мовою дипломатії іменоване Принципом взаємності... - Телебачення, 12.5.1993) і т.п. - народилися саме в дипломатичному мовному побуті 2. Репресивні дії влади: Затримати замість Заарештувати (порівн.

в інтерв'ю з начальником Головного управління внутрішніх справ Москви: - Скажіть, кого-небудь Заарештували з учасників цієї акції? - Ми Затримали кілька людей, їм буде пред'явлене обвинувачення в навмисному порушенні громадського порядку й злісному хуліганстві (Телебачення, 1.5.1993), Вища міра замість Страта, Застосувати санкції - цей зворот уживається в досить невизначеному змісті: він може означати залучення до кримінальної відповідальності, позбавлення волі, економічну або військову блокаду районів і цілих держав (порівн. Блокада - а всі литовці вживають саме це слово, відкидаючи запропоновані урядом СРСР евфемізми, - не озлобила й не озлобила жителів республіки. Скоріше, вони говорять про "Санкції" зі здивуванням і образою...

- "Демократична Росія", 1990, № 3; Санкції, застосовувані ООН у відношенні Іраку, виявляються малоефективними. - Телебачення, липень, 1992). Сюди ж примикають характерні для недавнього минулого позначення мер партійного й адміністративного впливу на людей: Попередити, Зробити зауваження, Указати - як правило, без заповнення валентності змісту: Бюро попередило Іванова (Зробило зауваження, Указало); Поправити (порівн. превратившееся в розхожий жарт: Якщо я не правий, старші товариші мене поправлять) і ін. 3. Державні й військові таємниці й секрети, числу яких ставиться виробництво зброї, певних видів техніки, соціальний і чисельний склад установ (не тільки військових), профіль їхньої роботи й багато чого іншого.

Порівн. приклади, що приводилися вище, уживання слів Об'єкт, Продукт, Виріб, Ящик і ін., а також наступні приклади: розробка Незвичайних видів зброї (мається на увазі бактеріологічна зброя), Нетрадиційні форми війни (маються на увазі форми війни, спрямовані на повне знищення живої сили супротивника зі збереженням його військової техніки). 4. Діяльність армії, розвідки, міліції, карного розшуку й деяких інших органів влади, дії яких не повинні бути "на очах". Тут уживані слова й звороти з досить загальним змістом, у той час як застосовуються вони стосовно конкретних дій і явищ: Завдання, Операція (Іти на завдання, Виконати завдання, Провести операцію по затримці злочинця), Об'єкт у значенні 'особа, за яким ведеться негласне спостереження' (порівн.: Він уточнив, де перебуває "Об'єкт", тобто Солженицин... У цей момент я побачив "Об'єкта" із приятелем, що виходили із дверей магазина.

- Абсолютно секретно, 1992, № 4), Акція, Спеціальна акція (ср. : На зустрічі з резидентом КДБ Вадиа Хаддаг виклав перспективну програму диверсійно-терористичної діяльності НФОП... Основною метою Спеціальних акцій НФОП є підвищення ефективності боротьби Палестинського руху опору проти Ізраїлю, сіонізму й американського імперіалізму, здійснення Акцій проти американського й ізраїльського персоналу...

- З постанов Політбюро ЦК КПРС; "Московські новини", 14.2.1992), установа Закритого типу, професійний^-професійне-жаргонно-професійне Мати, одержати допуск (без вказівки об'єкта: до секретної документації, до секретної роботи), Невиїзний - про людину, пов'язаному із секретною роботою й тому не спроможному їздити за кордон (надалі було поширено на політично неблагонадійних осіб). 6. Сфера розподілу й обслуговування: Товари підвищеного попиту, Дефіцитні товари, Дефіцит (Дефіцит викинули) ; у побутовому мовленні й у просторіччі поширені звороти Організувати, Улаштувати що-небудь в значенні 'сприяти в придбанні якого-небудь товару': Улаштуй мені холодильник за півтори цін; А кухонний гарнітур організувати можеш? 6. Відносини між різними національними й соціальними групами, статус цих груп: Некорінне населення - може бути вжите стосовно до росіянином, що живе в Прибалтиці або інших колишніх республіках СРСР; Етнічне чищення - знищення в тім або іншому районі (місті, республіці) осіб, що не належать до пануючій у цьому районі націй; уперше було вжито стосовно до ситуації в Югославії, де серби знищують мусульман, хорвати - сербів на території Хорватії, а потім стало використовуватися стосовно ситуацій у колишньому СРСР (порівн.: У Горном Бадахшане добре пам'ятають, що, взявши під контроль Душанбе, деякі солдати урядових військ зайнялися Етнічними чищеннями, при цьому, у першу чергу, знищувалися памирци.

- "Незалежна газета", 5.7.1993); Гастролери з кавказького регіону - про злочинні групи в Москві й Петербурзі, що складаються з "осіб кавказької національності"; групи Підвищеного ризику - про наркоманів, гомосексуалістів, повій, які мають більше високу (чим інші соціальні групи) імовірність заразитися Спидом. 7. Деякі види професій, евфемістичне позначення яких має на меті підвищити престиж цих професій або сховати негативне враження від позначуваного "прямим" найменуванням роду занять: Оператор машинного доїння, Оператор на бойні, Оператор очисних робіт (ср.

колишнє Асенізатор, що перестав виконувати свою евфемістичну функцію), Контролер замість Наглядач, Виконавець - про людину, що приводить у виконання смертні вироки (порівн. Кат) і ін. Істотну роль у цій групі евфемізмів грають іншомовні позначення, ср. : Професія Олега набагато більше романтичная й життєва: він інструктор по злучці собак.

Олег, щоправда, ображається, коли його називають "вязальщиком" (від професійного значення дієслова в'язати - 'случати (тварин)'), але нічого не має проти Киносексопатолога ("Московський комсомолець", 8.2.1992) - більш докладно про це див. у наступному розділі Язикові способи й засоби евфемизации 1. Слова-Визначники з "дифузійною" семантикою: Деякий, Відомий, Певний, Відповідний, Належний і нек.

ін. Порівн.: Я маю до цьому Деяке відношення - може говоритися трохи іронічно в ситуації, що коли говорить прямо причетний до P (наприклад, він автор книги, про яку мова йде, брав участь у розробці даного проекту й т.

п.); Не радячись із нами, він (президент) підтримує уряд, що своїми діями привело країну до Відомих результатам (= поганим, негативним) (Радіо, 8.4.1992, виступ депутата Верховної ради); Стало зовсім явним, що - скористаємося уведеною у зворот Михайлом Горбачовим термінологією - "Певні деструктивні сили" роблять всі возможнное, щоб... (Російська газета, 29.8.1991); Чемпіон миру Не кращим образом розпорядився своїми фігурами в цейтноті (тобто погано) (Телебачення, 28.2.1992).

2. Номінації з досить загальним змістом, використовувані для називания цілком конкретних предметів і понять: Акція, Виріб, Об'єкт, Продукт, Установа (приклади див. вище), Матеріал у значенні 'компрометуючі відомості про кому-небудь' (На вас надійшов Матеріал), Сигнал у значенні 'повідомлення про що-небудь несприятливому у вищі інстанції' (У свій час ми не прислухалися до сигналів з місць) і ін. Як позначення конкретних об'єктів і дій можуть використовуватися навіть займенника (тобто слова з найбільш загальним змістом): (Діалог матері й 16-літньої дочки) - У тебе Що-небудь було з Толею?

- Ну, що ти, мамів, - Нічого не було (запис усного мовлення); Друга Сюзанни кличуть Джино. Сюзанна показує Ілоні, яке в Джино "Це", і Ілона говорить: "Треба ж, хто знає, увійшло б у мене таке!" ("Приватне життя", 1991, № 1). 3.

Іншомовні слова й терміни, уживані як позначення, більше придатні для вуалирования суті явища, чим споконвічна лексика: Лібералізація (цін), Канцер (замість Рак), Педикулез (замість Вошивість), Селадон (замість слух, що ображає, слова Бабій), Деструктивний 'руйнівний' (Деструктивні сили), Конфронтація 'протистояння' (іноді із застосуванням зброї) . 4. Абревіатури, особливо характерні для репресивної сфери й сфер, пов'язаних із прихованням державних і військових таємниць: ВМ = вища міра (покарання), ДСП = для службового користування, СС = абсолютно секретно (гриф на документах; у професійному побуті такий гриф іменувався "два Семен"), ЗекУв'язнений каналоармеец - абревіатура виникла під час будівництва Біломорсько-Балтійського каналу) , ПКТ = приміщення камерного типу (насправді, попросту - камера) і ін.

5. Деякі слова, що позначають неповноту дії або слабкий ступінь властивості, уживані не у своєму звичайному значенні, а як зм'якшуючий евфемізм: Він Недочує (про глухий), Він Накульгує (про хром), Призупинити (діяльність організації, членство в партії й т.п.) - може позначати не тільки тимчасове, але й повне припинення дії, діяльності. 6. Деякі дієслівні форми із префіксом Під-: Під'їхати, Підійти, Підвезти і недо. ін.

, які відчуваються частиною мовців (головним чином носіями просторіччя) як більше ввічливе, зм'якшуюче пряме відношення до адресата й тому вживаються ними як евфемістичні заміни "прямих" позначень Приїхати, Прийти, Привезти, Довезти (у літературній мові, як відомо, дієслова із префіксами Під-, При- несинонимични). Порівн.: - Можна до вас Під'їхати, щоб обговорити це прямо сьогодні? Я годинникам до шести Підійду. Ви в себе будете? До метро підвезіть, будь ласка (запису усного мовлення).

Порівн. також евфемізм Підказати у контекстах типу: - Не Підкажете, як пройти до Военторгу?). Соціальні розходження між мовцями в створенні й використанні евфемізмів Евфемізми, на відміну від більшої частини лексичних засобів мови, особливо чуйні до змін в області культури людських відносин і моральних оцінок тих або інших явищ громадського життя. Те, що здається евфемізмом на одному етапі розвитку суспільства, перестає їм бути на наступному, перетворюючись у засіб, що, з погляду більшості носіїв даної мови, іменує об'єкт занадто прямо. Порівн.

характерний приклад: "У перші роки революції одержує широке поширення термін "дефективний" з багатьма його похідними. Цей науковий термін повинен був покрити й закрити целую групу дуже різних слів: ненормальний, неповноцінний, несамовитий, "недороблений", недоумкуватий, псих, дурний, іноді навіть - ідіот і божевільний, і ще багато хто інші... Деякі (із цих слів) уже були колись евфемізмами, а потім стали звучати як дуже прямі й міцні слова..." (Боровий, 1963, 450). Помітимо, що й новітні засоби й способи позначення психічної ненормальності швидко втрачають властивість евфемистичности й розцінюються носіями мови як прямі (і тому образливі для характеризуемого особи) позначення: Шизик, (він) Із привітом, (У нього) Дах поїхав і т.п.

Крім тимчасового фактора существенен і фактор соціальний: в різному соціальному середовищу - неоднакове подання про те, що "пристойно" і "непристойно" і, відповідно, про те, що може йменуватися прямо, без натяків, а що повинне одержувати "вуалирующие", евфемістичні позначення. У цьому змісті досить примітні розходження між носіями літературної мови, з одного боку, з, з іншої, людьми, що використовують у якості основного або єдиного засобу місцевий діалект, міське просторіччя, соціальний жаргон і які-небудь ще некодифіковані підсистеми національної мови . Полевими дослідниками територіальних діалектів і просторіччя давно замічено, що носії цих підсистем схильні прямо називати деякі об'єкти й дії, що ставляться до анатомії й фізіології людини, до відносин підлог, уживати обсценную лексику як у її експресивної, так і в номінативній функції Однак невірно було б уважати, що в цій соціальній сфері немає потреби в евфемизации мовлення. Навпроти, і в діалектах, і в просторіччі є досить розвинені "мікросистеми" лексичні засоби, які служать для евфемістичного позначення табуируемих об'єктів, процесів, властивостей. Порівн., наприклад, дієслова Пустувати, Озоровать, Пустувати, Балувати, Балуватися, які використовуються для називания деяких негативно оцінюваних дій: Продавці Пустують: хочу - відкрию у два, хочу - у три, а хочу й зовсім не прийду; А на заводі-те Озоруют: молоко водою розбавляють; На дорогах та й у лісах тоді кого тільки не було: і білі, і червоні, і зелені, - і всі Пустували, нашого брата оббирали (запису усного мовлення); - Вони, старі, прості; для них це пташиний гріх - з невісткою Балуватися (М. Горький Справа Артамонових); - Хлопчикові з дівчинкою дружиться - це гарна справа: Тільки Балуватися не треба... І найпростішими словами пояснювала нам, що значить "балуватися" (М.

Горький. У людях); Білі козаки, мстячи Андрію за відхід у червоні, люто Балувалися з його дружиною (М. Шолохов. Піднята цілина).

Залежно від ситуативних умов мовлення - від типу співрозмовника, тональності спілкування, його мети, иллокутивних і перлокутивних властивостей мовного акту й т.п. - і носії діалектів, і мовці на просторіччі, прибігаючи до евфемистическимсредствам, можуть проявляти так звану гіперкорекцію: евфемістичній заміні піддаються навіть ті слова й звороти, які в іншому соціальному середовищі (наприклад, у носіїв літературної мови) не оцінюються як "непристойні" і грубі. Наприклад, за нашими спостереженнями, деякі носії сучасного російського просторіччя заміняють назва Жіноче літо зворотом Жіноче літо, уникають слів Убиральня (вследствии фонетичної й значеннєвої асоціації його з відповідним ненормативним дієсловом), Яйця (уживаючи як назва продукту тільки слово Яєчка і ложно оцінюючи його як більше пристойне, хоча, як відомо, як анатомічний термін використовується саме зменшувальна форма) і нек. ін. Своєрідні функції виконують евфемізми в соціальних жаргонах.

Очевидно, головна з них - приховання, вуалирование сутності позначуваного поняття , іноді з елементами словесного жарту, гри, каламбуру Порівн.: Академія, Дача, Курорт 'про табір, в'язницю'; Браслети 'наручники', Бути хворим 'перебувати під арештом', Полегшити, Обмити, Помити 'обкрасти', Буфера, Литаври 'жіночі груди', Поиметь, Оприбуткувати, Поджениться, Поставити пістон і мн. др. 'зробити підлоговий акт' (злодійське арго), Бемоль 'живіт (переважно в жінки)', Забемолеть 'завагітніти', Жмурик 'небіжчик', Камертон 'склянка, ємність для випивки', Синкопа 'кульгавий людина' (жаргон лабухов); Гонець 'торговець наркотиками', Кольки 'наркотики, що вводяться за допомогою шприца', машина, Самоскид 'шприц', Трава, Травичка 'наркотики', Черняга 'низькосортний морфій' і ін.

у жаргоні наркоманів (див. Грачов, Гуров 1989; Балдаев і ін., 1992). евфемистични багато слів сучасного молодіжного жаргону: Якщо дівчина дивна або що випила, то про неї можуть сказати "Отъехавшая" (Аргументи й факти, 1992, № 10); ср. також слова Синьоочка, Мелодія 'про міліцейську машину', У відкоті, У пожежі 'у стані сильного сп'яніння', Синусоїда 'нетверезе стану', Тундра, Тайга 'про дурну й недалеку людину', Очко 'анальний отвір', Гума 'презерватив', Залетіти 'заразитися венеричною хворобою', а також 'одержати небажану вагітність' і ін. (див. Стернин, 1992; Файн і Лур'є, 1992).

Виноски 1. Ця стаття написана при фінансовій підтримці Російського Фонду Фундаментальних Досліджень (проект № 93-06-10962 "Російська мова 90-х років XX сторіччя"). 2. По походженню такі слова є евфемізмами. Однак, оскільки вони позначають дії й відносини, які И. С. Кін назвав "принципово невербализуемими" (Кін, 1988, 108), те, виникши як евфемістична заміна грубих номінацій, вони проте оцінюються більшістю носіїв мови як неприпустимі в культурному спілкуванні.

3. М. Пауль називав як причина виникнення евфемізмів "почуття сорому", що змушує мовця уникати позначення речей "їхніми власними іменами" і користуватися "непрямими позначеннями" (Пауль, 1960, 123). 4. Дисфемизми - це "заміна емоційно й стилістично нейтрального слова більше грубим, зневажливим і т.п., напр.

Загриміти замість Упасти, Рассопливиться замість Заплакати, Зіграти в ящик замість Умерти, Осточортіти замість Набриднути (Арапова, 1990). 5.

Це відповідає одному зі сформульованих Г. Грайсом постулатів - постулату ввічливості (Грайс, 1985, 223): прагнення за допомогою евфемізмів уникнути комунікативного дискомфорту є часткою случаємо реалізації цього постулату. 6.

Очевидно, таке абсолютне вживання слова Установа - результат відсікання номера подібного роду установ, що, як правило, ставиться при слові Установа у різних адміністративних і юридичних текстах: Установа № ДО/ 975-д і т.п.

7. В 20-х роках зворот Вища міра мав алегоричне позначення Віра Михайлівна (подібно тому, як сполучення Радянська влада в "небезпечних" ситуаціях кодувалося безневинним ім'ям-по батькові Софія Власьевна) 8.

Останнім часом, у зв'язку зі зміною ситуації в російської торгівлі: хоч і дорого, але можна купити практично всі, - подібні вираження втрачають свою актуальність. 9.

Про особливу роль іншомовних слів в "радянській мові" писали С. М. і А. М.

Волконські в книзі "У захист російської мови" (Берлін, 1928); зокрема, відзначали вони, іноземні слова використовуються для того, щоб камуфлировать страшні поняття: Експропріація 'грабіж', Ілюмінація 'підпал', Ліквідація 'розстріл, терор' і т.п. Взагалі іншомовна лексика частіше, ніж "своя", фігурує як евфемізм, "оскільки іншомовні слова менше шокують і здаються більше шляхетними" (Видлак, 1967, 275). 10.

За іншою версією, Зек - від скороченого запису: замість Ув'язнений - з/к (вимовлялося " зе-ка"), - см. А.

Солженицин, Архіпелаг ГУЛАГ, ч. 3, гл. 19.11. Ср. розряди евфемізмів, виділені Б. А. Ларіним: "1) загальновживані евфемізми національної літературної мови; 2) класові й профессилнальние евфемізми; 3) сімейно^-побутові" (Ларін, 1961, 122).

12. Втім, справа тут трохи складніше (чим простої зсув оцінок). Для представників малокультурного середовища слово Яйця - насамперед елемент обсценной лексики й тільки в другу чергу - позначення продукту Зменшувальне ж Яєчка, не будучи обсценним, не тільки відчувається як більше пристойна назва цього продукту, але й входить у ряд зменшувальних утворень, використовуваних у просторіччі у функції ввічливих позначень відповідних предметів (Ковбаска, Огірочки і під.). 13. Порівн.

слова А. А. Реформатського про те, що в жаргонах "евфемистика служить цілям Тайноречия (Криптологии)" (Реформатський, 1967, 101). Література АРАПОВА Н. С.

Евфемізми Лінгвістичний енциклопедичний словник. М., 1990. БАЛДАЕВ Д. С., БЕЛКО В.

К., ИСУПОВ И. М.

Словник тюремно-табірного блатного жаргону. М., 1992. БОРОВИЙ Л. Шлях слова. М.

, 1963. ВАРБОТ Ж. Ж. Табу Російський мова.

Енциклопедія. М., 1979. ВИДЛАК С. Проблема евфемізму на тлі теорії язикового поля Етимологія, 1965. М.

, 1967. ГРАЙС Г. Логіка й мовне спілкування Нове в закордонній лінгвістиці.

М., 1085, Вип. 16.

ГРАЧОВ М. А., ГУРОВ А. И.

Словник молодіжних сленгів. Гіркий, 1989. ЖЕЛЬВИС В. И. Психолінгвістична інтерпретація инвективного впливу Докторська дисертація.

М., 1992. КЕСТЕР-ТОМА З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт Русистика, 1993, № 2, 15-31. КІН И.

С. Введення в мексологию. М., 1988. КРиСИН Л. П. З історії вживання слів особлива й спеціальний Русистика, 1990, № 2, 64-69.

ЛАРІН Б. А. Про евфемізми Проблеми мовознавства. Л., 1961.

ПАУЛЬ Г. Принципи історії мови. М., 1961.

РЕФОРМАТСЬКИЙ А. А. Введення в мовознавство. М., 1967.

СТЕРНИН И. А. (ред.) Словник молодіжного жаргону. Воронеж, 1992. ФАЙН А.

, ЛУР'Є В. Усе в кайф!

Санкт-Петербург, 1992. ШМЕЛЬОВ Д. Н. Евфемізм Російський мова. Енциклопедія.

М., 1979. під ключ

Если домашнее задание на тему: » Крисин – Евфемізми в сучасного російського мовлення оказалось вам полезным, то мы будем вам признательны, если вы разместите ссылку на эту сообщение у себя на страничке в вашей социальной сети.