Маслова — Політичний дискурс: язикові ігри або ігри в слова?

В. А. Маслова ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС: ЯЗИКОВІ ІГРИ АБО ІГРИ В СЛОВА? (Політична лінгвістика. - Вип. 1(24). - Єкатеринбург, 2008. - С. 43-48) Modern politicians excessively use such characteristics of the language as flexibility of the word's semantic structure, the difficulty in delimitating connotations from the central meanings, variations in these meanings and the meanings of one and the same linguistic signs, easy change of objective for subjective and vice versa; emphasizing synonymic and associative relations between words, modality of utterances, evaluative semantics and others.

All these are examples of language abuse and not just a language game.Лингвополитология, або політична лінгвістика - галузь лінгвістики, що виникла на стику двох самостійних наук - лінгвістики й політології - і тісно пов'язана з іншими сучасними лінгвістичними дисциплінами (особливо - із прагмалингвистикой, комунікативною й когнітивною лінгвістикою). Як відзначає А. П. Чудинов, для сучасної політичної лінгвістики повною мірою характерні провідні риси сучасного мовознавства: антропоцентризм (язикова особистість стає крапкою відліку при вивченні язикових явищ), експансіонізм (включення в область дослідження лінгвістики ряду суміжних проблем, тобто її розширення), функціоналізм (вивчення мови в дії, у функціонуванні), експланаторность (прагнення не тільки описати язикові факти, але й дати їм пояснення) (Чудинов, 2003, с.

4). У середині 90-х років з'явився ряд цікавих робіт у цьому напрямку (Алтунян, 1993, 1999; Проскуряков, 1999; Шейгал, 2000 і ін.). Дані роботи саме й визначили розвиток політичної лінгвістики на найближче десятиліття. В 2003 році була опублікована перша навчальна допомога з нової дисципліни російською мовою - книга А. П. Чудинова "Політична лінгвістика". Це перша спроба в навчальній літературі узагальнити досвід вітчизняних дослідників політичної комунікації.

Для характеристики політичної комунікації автор виділяє наступні антиномії: 1) ритуальність і інформативність; 2) институциональность і особистісний характер; 3) езотеричность і загальнодоступність; 4) редукционизм і многоаспектность інформації в політичному тексті; 5) авторство й анонімність політичного тексту; 6) интертекстуальность і автономність політичного тексту; 7) агресивність і толерантність у політичній комунікації (Чудинов, 2003, с. 42-56). Центральним поняттям політичної лінгвістики є політичний дискурс, який являє собою особливий різновид дискурса й має своєю метою завоювання й утримання політичної влади.

У лінгвістичній літературі політичний дискурс представлений як багатоаспектне й багатопланове явище, як комплекс елементів, що утворять єдине ціле. Політичний дискурс - це сукупність "всіх мовних актів, використовуваних у політичних дискусіях, а також правил публічної політики, освячених традицією й перевірених досвідом" (Баранів, Казакевич, 1991, с. 6). Дане визначення представляє широкий підхід до змісту поняття "політичний дискурс".

Одним з найбільш помітних досліджень політичного дискурса останнього років є робота Е. И. Шейгал "Семіотика політичного дискурса", з погляду якої політичний дискурс, як і інші види дискурса, має два виміри: реальне й віртуальне. Під реальним виміром дослідник розуміє поточну мовну діяльність у певному соціальному просторі, а також виникаючі в результаті даної діяльності мовні добутки (тексти), узяті у взаємодії лінгвістичних, паралингвистических і екстралингвистических факторів. Віртуальний вимір дискурса, на думку Е. И.

Шейгал, - це семиотическое простір, що включає вербальні й невербальні знаки, сукупним денотатом яких є мир політики, тезаурус висловлень, набір моделей мовних дій і жанрів, специфічних для спілкування в даній сфері. Ю. А. Сорокін визначає політичний дискурс через його співвідношення з ідеологічним дискурсом: "Політичний дискурс є різновид - видова - ідеологічного дискурса. Розходження полягає в тому, що політичний дискурс експлицитно прагматичен, а ідеологічний - імпліцитно прагматичен... Перший вид дискурса - субдискурс, другий вид дискурса - метадискурс" (Сорокін, 1997, с.

57). Отже, у лінгвістичній літературі термін "політичний дискурс" уживається у двох змістах: вузькому й широкому. У широкому змісті він включає такі форми спілкування, у яких до сфери політики ставиться хоча б одна зі складових: суб'єкт, адресат або зміст повідомлення.

У вузькому змісті політичний дискурс - це різновид дискурса, метою якого є завоювання, збереження й здійснення політичної влади. Ми, приймаючи широке розуміння дискурса, включаємо також у нього процес і результат породження й сприйняття текстів плюс екстралингвистические фактори, що впливають на їхнє породження й сприйняття.

Крім того, ми думаємо, що термін "дискурс" у сучасній лінгвістиці використовується для позначення різних видів мовлення й мовних добутків, осмислення яких повинне будуватися з урахуванням всієї сукупності язикових і немовних факторів. В останні роки дослідження політичного дискурса досить активно проводяться й у Республіці Білорусь. Тут треба насамперед відзначити серію колективних монографій "Методологія досліджень політичного дискурса" (у цей час опубліковано кілька випусків) за редакцією И.

Ф. Ухвановой-Шмиговой. Короткий огляд літератури по проблемі дозволяє нам зробити наступні висновки: Загальноприйнятого визначення політичного дискурса на сьогоднішній день не існує, однак, ми можемо його розглядати як вербальну комунікацію в певному cоциально-психологічному контексті, у якій відправник і одержувач наділяються певними соціальними ролями відповідно до їх участі в політичному житті, що і є предметом комунікації. Політичний дискурс як вид інституціонального спілкування має у своєму розпорядженні систему конститутивних ознак і наділяється рядом функцій. Призначення політичного дискурса - не просто "описати (тобто, не референція), а переконати, розбудивши в адресаті наміру, дати ґрунт для переконання й спонукати до дії" (Демьянков В. З.

[ WWW-Документ]:

  
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Очерки и сочинения по русской и мировой литературе